Описание на проекта

Описание на проекта:

Това е първото Зимното училище по политически партии и Демокрация, предназначено за участници само от Източна Европа. Организирано е от най- авторитетната организация в областта- Европейският консорциум по политически изследвания заедно с Организацията за демократични институции и човешки права. Ще бъде проведено във Варшава, Полша. Лектори ще бъдат водещите автори в сферата. Темите, които ще се разглеждат, са изключително актуални за българския политически живот и за научното поле на катедра Политология. Научният ми ръководител доц. д-р Даниел Смилов, който е един от организаторите, силно препоръчва да взема участие във формата с оглед въвеждането на новостите по темата в България и качествено разработване на дисертацията ми. Като представителен орган на студентите и докторантите в СУ се надявам да оцените важността на участието ми в този проект.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да даде възможност на докторанти от Източна Европа да получат обучение от едни от водещите учени в областта. Имайки предвид лимитираните възможности на източноевропейските докторанти, форумът цели да компенсира това. Включването на български докторант с тема, посветенеа на България е изключително важно, защото процесите в страната ни са специфични, а никой чуждестранен автор не ги познава в дълбочина. Участието ми като докторант от СУ ще допринесе за целите на проекта като включи университета ни в общо европейско изследване.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са свързани с анализиране на спецификата на политическия и партийния живот в Източна Европа. Всеки участник представя доклад като по този начин представя учебното заведение, което го изпраща. Зимното училище има за задача да компенсира източноевропейските студенти като има предостави визможност за работа с водещи специалисти по конкретите теми на участниците. Лекторите ще работят индивидуално като дават персонални препоръки на всеки докторант. Присъствието ми в подобен формат ще включи докторант на СУ в едно от най- престижните европейски списания. По този начин катедра Политология и СУ ще повишат броя на публикациите си в чуждестранни издания. Ще бъдат въведени теми в България, които са слабо разработени и бъдещи докторанти ще имат възможността да работят върху тях.

Целева група:

Целевата група на проекта са докторанти от различни университети от Източна Европа. По този начин биха се подобрили контактите с докторанти от Европа.

График на проекта:

Зимното училище се провежда от 14 януари 2019 до 20 януари 2019

Необходими ресурси:

Необходимият ресурс за включването е поемане на пътните и дневните разходи.

Финансово описание на проекта:

Приблизителната сума на самолетните билети е около 150 €

Партньори на проекта:

Файлове: