Описание на проекта

Описание на проекта:

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” има дългогодишна традиция в навечерието на патронния празник на университета да организира Четения за млади изследователи. Тази XX-та юбилейна година поред форумът Климентови четения ще събере студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, които ще представят свои разработки в областта на литературата, историята и изкуството. Климентовите четения за млади изследователи ще се състоят на 22.11.2019 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. В конференцията участват студенти от бакалавърските и магистърските програми не само ва ФСлФ, но и на целия университет, а също и на редица други Университети, включително НХА и БАН. Климентовите четения за млади изследователи от вече 20 години е ценно събитие за всички замиващи се с медиавистика, защото освен, че се запознават с интересните и полезни разработки на своите колеги, е сцена, където много млади изследователи са бедютирали с доклад. Конференцията също е основно сплотяващо звено, където младите хора, имащи интерес в сферата на медиевистиката, правят ценни контакти с други свои колеги, като по този начин се оформят бъдещи взаимни научни проекти. Климентовите четения не са само конференция, а приятелски кръг от млади изследователи, подкрепящи се в научните си търсения и взаимно развиващи се.

Предвидени са плакати, реклама в социалните мрежи и медии и покана, качена на сайта на Софийския университет и на Факултета по славянски филологии. Ще бъде издаден и сертификат за участие, с който всеки студент и учен може да удостовери своята изява при кандидатстване за бъдещи научни проекти или стипендии. Опитът от предишните години показва, че е важно разработките да бъдат събирани в отделно издание. Ето защо тази година за втори път се предвижда докладите да бъдат издадени в отделен сборник – хартиено издание и електронно. Като благодарение на Студентски съвет се осъществи финансиране на Климентовите четения от 2017 г., където бяха публикувани също и докладите от конференцията от 2016 г. Към четенията има голям интерес и от изследователи от други научни институции.

Цели на проекта:

Основните цели са:
• да бъде дадена трибуна за изява на младите изследователи (студенти от бакалавърските и магистърските степени на обучение и докторанти) в областта на медиавистиката;
• да се формира едно общество от младите изследователи, които и занапред да продължават заниманията си в избраната от тях област;
• участниците да се запознаят с научните проекти и дейности на колегите си ;
• задълбочаване на знанията на участниците и на слушателите в областта на медиавистиката.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са свързани изцяло с организацията на конференцията, а именно:
• Определена е датата и мястото на провеждане;
Създаване на покана и разпращането и до потенциалните участници, кактои качването и в различни интернет платформи (в срок до 1.10.2019 г.)
• Провеждане на организационна среща, на която да се определят темите на панелите и разпределението на лекторите, които са заявили участие.
Разпределяне по дни и по часове на лекциите и панелите в посочените часове ( в срок до 12.11.2019 г.)
• Да се изпрати изготвената програма до участниците; да се разпространи информацията сред студенти в други висши училища и да бъде качена информацията на страниците на Университета и на ФСлФ (в срок до 17.11.2019г.)
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията (в срок до 20.11.2019 г.);
Екип:
Организатори – Мария Антонова-Вапцарова (СУ), Пламена Костова (СУ), Полина Петрова (СУ), Явор Иванов (СУ);
Модератори – Пламена Костова (СУ), Десислава Узунова (СУ), Полина Петрова (СУ), Явор Иванов (СУ);

Целева група:

Събитието е насочено към студенти от бакалавърските и магистърските програми, докторанти, постдокторанти и млади учени.

График на проекта:

От 12.10 до 21.11.2019 г. да се изпълнят следните посочени задачи:
• Определена е датата за провеждането на конференцията; ангажирана е залата и е запазена в календара на университета – 22.11.2019г.;
• Разпространение на информация за провеждането на Четенията в социалните мрежи и на сайта на университета
• Да се проведе организационна среща, на която да се разпределят лекторите в тематични панели, които са подали заявки за участие, и да се изготви график за изнасянето на докладите: до 12 ноември, 2019г.;
• Да се изпрати потвърждение на заявилите участие (в срок до 6.11.2019 г.);
и им се изпрати след това изготвената програма (в срок до 19.11.2019 г.) ;
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията до 18 ноември, 2019г.;
• Потвърждение от всички поканени лектори и лица, участващи в панелите: до 18 ноември, 2019г.;
• Да се подготвят сертификати за участие на всички, изнасящи доклади;
• Да се разпечата програмата на конференцията и да се раздаде на всички присъстващи на събитието на 22 ноември, 2019г.;
• Подготовка на Заседателна зала 2, Ректорат;
• Провеждане на конференцията: на 22 ноември 2019 г..;
• Да се изпрати заявка след събитието до всички участници да изпратят редактираните си доклади за публикация в сборника със статии от конференцията до 15 декември.

Необходими ресурси:

КЕТЪРИНГ
• Водa;
• Кафета;
• Чай;
• Сладки;

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ БРОЙ
Плакати А3 10
Програма на конференцията – 40 бр;.
Свитък с резюмета – 30 бр.

ДРУГИ
Сертификати – 30 бр.;
Ползване на услугите на редактор и коректор за изданието на сборника с доклади от конференцията;

Финансово описание на проекта:

КЕТЪРИНГ
• Водa
• Кафета
• Чай
• Сладки
За двете кафе паузи = 60 лв.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ БРОЙ
Изработка на рекламни материали, консумативи, копирни услуги, разходи за разпространение и реклама = 170 лв.

ДРУГИ
Ползване на услугите на редактор и коректор за изданието на сборника с доклади от конференцията, предпечат, печат, електронно издание = 2206.29 лв

По оферта на Алма Матер относно кетъринг
Цената на ползване услугите на редактор, коректор и издание по оферта на УИП.

Общ бюджет: 2436.29 лв.

Партньори на проекта:

Няма предвидени партньори и съфинансиране.