Описание на проекта

Описание на проекта:

IBCS представя пред участниците последните иновации в сферата на науката.
Четирите основни клъстъра са на теми: Акушерство и гинекология, Невронауки, Ендокринология и Медицинско предприемачество. Освен това са планирани над 50 практически уъркшопа.За втора поредна година IBC-Sofia ще се проведе в иновационния форум „Джон Атанасов” на Sofia Tech Park. Пространството отлично позволява едновременното провеждане на различни паралелно протичащи събития и създава условия за рекламиране на науката пред широката публика. Програмата е подходяща, интересна и, най-вече, полезна за студенти по Биологически науки от първи до последен курс.

Цели на проекта:

Да разшири академичните познания и възможностти за студентите, да представи иновации от световно признати лектори от България и чужбина. Осигурява се изява за талантливи студенти чрез представянето на собствена научна разработка.

Задачи на проекта:

Да осигури достъп до събитието на 50 студенти от Биологически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" чрез покриване на таксите на участниците.

Целева група:

Студенти от Биологически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

Конгресът ще се проведе от 16-18 Ноември 2018.

Необходими ресурси:

За осъществяване на проекта е необходимо покриване на финансовите разноски по участието в конференцията на всички студенти.

Финансово описание на проекта:

Таксата за участие е 25 евро, тоест за 50 участници по 25 евро - 1250 евро.

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране до момента. С Организационния комитет на конгреса е договорена преференциална цена от 25 евро за студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски", която по принцип за късна регистрация е 30 евро за пасивни и 40 евро за активни участници.