Описание на проекта

Описание на проекта:

Искам да направя проучване на агресивността сред деца и младежите, които в момента са настанени във ВУИ (Възпитателно училище с интернат - "затвор за малолетни и непълнолетни") гр.Ракитово, обл. Пазарджик) и две защитени жилища в с. Бата, обл. Бургас. Проучването ми е на базата на методиката на Bussy - измерваща агресивността в 9 категории:
- Телесна агресия
- Вербална агресия
- Индиректна агресия
- Опозиционно поведение
- Агресивна разделителност
- Агресивно недоверие
- Ревност и омраза
- Вина след агресия
- Лъжа

Желанието ми е, колкото се може повече младежи да изследвам и да изготвя финален доклад за агресивността в нашите младежи. Докладът трябва да посочи общите положения, които водят до противообществени прояви и престъпления при подрастващите и оценка на сегашните мерки от страна на държавните институции, занимаващи се с този обществен въпрос. Освен оценката - искам да изготвя и предложения за промяна на съществуващите мерки и внедряването на нови практики с цел намаляване на агресивността сред децата и младежите, както и по-благоприятна психологическа среда за отглеждане на деца в семействата и все още съществуващите институции.

Цели на проекта:

- Провеждане на няколко проучвания в посочените социални институции.
- Изготвяне на оценка на агресивността (лична, обобщена по пол, обобщена по възрастова група, обобщена по институция, обща)
- Оценка и анализ на мерките прилагани в съответните институции до този момент.
- Изготвяне на препоръки за изменение на съществуващите мерки, както и внедряване на нови педагогически и психологически методи за борба със съществуващата агресия и потенциалната такава.

Задачи на проекта:

- Копиране на анкетни карти за изследваната група.
- Въвеждане на данните на всеки индивид.
- Изработка на обобщени данни по категории и групи.
- Анализ на резултатите.
- Препоръки към индивидите и социалните работници в институциите.
- Изработка на мерки към държавните институции.

Целева група:

- Деца до 12 годишна възраст
- Младежи от 12 до 14 годишна възраст
- Непълнолетни (от 14 до 18 г.)

График на проекта:

- до края на май - одобряване на проекта и получаване на разрешение за достъп до институциите и лицата, в тях.
- началото на юни - изработка на анкетните карти.
- 1 - 5 юли - провеждане на анкетното проучване във ВУИ "Ангел Узунов" - гр. Ракитово
- 10 - 20 юли - провеждане на анкетното проучване в с. Бата
- до края на август - обработка на получените данни и изготвяне на доклад
- октомври - представяне на проучването и доклада пред студенти, занимаващи се със социални дейности.

Необходими ресурси:

- 300 анкетни карти (300 л. двустранен печат, формат А4)
- 20 сини химикалки
- командировъчни разходи за транспорт и престой в двете населени места

Финансово описание на проекта:

- Анкетните карти по възможност да се отпечатат от СУ (от Студентски съвет, печатница по ЗОП)
- Химикалки по ЗОП
- Командировъчни разходи за транспорт с влак и автобус, нощувки и дневни за датите на проучването (16 дни до 20 лв./дневни и за 14 нощувки до 30 лв./нощувка и пътни до 100 лв. за София - с. Бата - София и пътни до 50 лв. София - Ракитово - София)

Общо: 890 лв. - командировки и ориентировъчно 20 лв. за химикалки и копирните услуги.

Партньори на проекта:

Няма други източници на финансиране на проекта ми.