Описание на проекта

Описание на проекта:

Осъществяванто на един от най-съществените елементи от рекламата на Freshers' Weekend: FMI Edition 2018 (проект в Diaphanum: http://diaphanum.uni-sofia.bg/projects/archive/review/229/) - запознаването на новоприетите първокурсници още при тяхното записване във факултета, както и напомнянето на по-късен етап - при настаняването им в общежитията на СУ, е планувано да се осъществи освен посредством различни електронни канали на ФСС при ФМИ, така и чрез разлепянето и раздаването на рекламни материали на хартиен носител, чието изготвяне е обект на настоящия проект.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да осигури финансовото обезпечаване на разходите по отпечаване на материали (плакати и флаери) за целите на реклмата на Freshers' Weekend: FMI Edition 2018 (проект в Diaphanum: http://diaphanum.uni-sofia.bg/projects/archive/review/229/).

Задачи на проекта:

Намиране на доброволци за изготвяне на дизайн;
Изготвяне и избор на дизайн;
Отпечатване;
Раздаване

Целева група:

Новозаписаните през 2018 г. първокурсници във ФМИ.

График на проекта:

до 10 юли вкл. - изготвяне на рекламните материали и последващо разлепяне на определен брой плакати из ФМИ
на 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 - раздаване на флаери при записването на студентите във ФМИ
до 27 септември вкл. - разлепяне на останлите плакати в общежитията на СУ и във ФМИ, както и раздаване на останалите флаери

Необходими ресурси:

двама души, които в рамките на 3 дена да изготвят дизайна;
средства за отпечатване на материалите (50 плаката и 1000 флаера), което да се случи в рамките на седмица

Финансово описание на проекта:

50 плаката (A3, цветно/бяло) на стойност до 60 лв. (таван)
1000 флаера (A6, пълноцветни) на стойност до 100 лв. (таван)

ОБЩО: 160 лв. (таван)

Партньори на проекта: