Описание на проекта

Описание на проекта:

IFMSA е най- голямата международна асоциация за студенти по медицински науки. Ежегодно тя обявява среща (Grand Assembly - ГА) на членовете си чрез делегати от университетите, един от които е СУ. На тази среща се подписват договори за обмени на студенти. От договорите за обмен зависи с колко места за професионален и научен обмен ще разполагат студентите от медицински факултет на СУ.
По време на ГА се организира представяне на последните дейности на World Helth Organisation. В нея се представят международни студентски проекти в областта на общественото здраве, медицинското образование, човешки права и мир и репродуктивно здраве и СПИН, които са част от дейността на асоциацията на студентите по медицина в България- СУ. Чрез този форум нашата организация може да се включи в нови проекти от международно значение.
На тази среща делегатите от различни университети представят дейностите на университетите си.

Цели на проекта:

1. Подписване на договори за международен научен и професионален обмен на студенти по медицина
2. Запознаване с актуални проекти в областта на общественото здраве, медицинското образование, човешки права и мир и репродуктивно здраве и СПИН в международен аспект
3. Представяне на проучванията направени от асоциацията на студентите по медицина в България

Задачи на проекта:

Присъствие и участие в асамблея на студенти по медицински науки

Целева група:

Студентите на СУ

График на проекта:

02.08-08.08.2018

Необходими ресурси:

Финансова подкрепа за пътуването

Финансово описание на проекта:

750 EUR - път
500 лв. такса участие
100 EUR дневни
100 лв. материали за презентацията на форума

Партньори на проекта:

Няма