Описание на проекта

Описание на проекта:

През последните 10 години излизат първите издания, посветени изцяло на звателните форми, като фокусът при тях пада върху прагматичните аспекти на вокатива. Наред с това се забелязва тенденция към засилване на интереса към типологията на маргиналния морфосинтаксис, към който принадлежи явлението „звателна форма”. С напредването на технологиите става все по-постижимо точното описване на типологичните характеристики на езиците по света. Пример за това е проектът CLLD, който обаче не засяга директно разпределението и типа на звателните форми. Настоящият проект, озаглавен „Звателните форми в типологична перспектива”, цели да запълни до известна степен създалата се празнота, като разгледа падежа и вокатива като отделни езикови явления на основата на данни, получени от повече от 250 езика. В случай че проектът бъде одобрен, той ще бъде първото по рода си изследване с подобен мащаб. Ползите от него са както теоретични (по-ясното осмисляне на граматичната категория „падеж”), така и дескриптивни (достигане до типологично издържано описание на експонентите на вокатива, каквото до сега не е правено със задоволителен успех). От интерес за учените слависти би било щателното проучване на звателните форми сред славянските езици, което е предвидено в дейностите по проекта. В добавка проектът предвижда разработването на инструменти за събиране на езикови данни, а това несъмнено би имало приносен характер в областта на полевите изследвания.

Цели на проекта:

Проектът си поставя следните цели:
- да се събере статистически значимо количество данни, върху което да може на по-късен етап да се типологизират основните проявления на вокатива
- да провери дали съществува корелация между падеж и звателна форма (каквато се твърди, че има, поради причисляването на вокатива към категорията на падежа)
- да се изготви дескриптивен модел, който точно да представя типологичните особености на звателните форми
- да се разработят инструменти за изследване и елицитация на вокативи

Задачи на проекта:

Проектът следва да изпълни целите си посредством следния набор от задачи:
- оценка на данните в WALS (тестове на езиковата проба и достоверност на източниците)
- подбор и анализ на източниците, закупени за целите на проекта
- разработване на авторски инструмент за елицитация и разпространението му чрез езиковедските мрежи
- редакция и евентуална корекция на инструмента
- събиране и обработка на типологично значимата информация, както и подробно изследване на звателните форми в славянските езици
- моделиране на събраните данни с цел съответствие със CLLD

Целева група:

От работата, извършена по проекта, могат да се възползват следните групи:
- учени в сферата на езикознанието като цяло, на езиковата типология и – по-конкретно – маргиналния морфосинтаксис
- учени в сферата на интерфейса прагматика – синтаксис
- полеви езиковеди, занимаващи се с описанието на малко познати езици/диалекти
- студенти във филологическите специалности
- съставители на типологични бази данни
- работещите в сферата на машинния превод

График на проекта:

Проектът следва да бъде осъществен по посочения по-долу график (общо 4 месеца):
- 01/06/16 до 17/06/16 – оценка на данните в WALS (тестове на езиковата проба и достоверност на източниците) – 50 човекочаса (типолог)
- 20/06/16 до 06/07/16 – подбор и анализ на източниците, закупени за целите на проекта – 50 човекочаса (типолог)
- 07/07/16 до 21/07/16 – разработване на авторски инструмент за елицитация и разпространението му чрез езиковедските мрежи – 40 човекочаса (типолог)
- 21/07/16 до 22/07/16 – редакция и евентуална корекция на инструмента – 10 човекочаса (типолог под напътствията на консултант)
- 25/07/16 до 14/09/16 – събиране и обработка на типологично значимата информация, както и подробно изследване на звателните форми в славянските езици – 150 човекочаса (типолог)
- 15/09/16 до 30/09/16 – моделиране на събраните данни с цел съответствие със CLLD – 50 човекочаса (типолог)

Необходими ресурси:

Проектът ще се нуждае от следните човешки, научни и материални ресурси:
- 1 типолог, който да разработи материалите по проекта и да ги приведе в достъпен за целевата група вид
- 1 консултант, който да подпомогне работата на типолога при разработването на инструмента за извличане на данни
- следните научни издания (цените са предоставени от Amazon при икономична тарифа за доставката):
Baker, Mark. 2015. Case: Its Principles and its Parameters. Cambridge University Press (около 70,00 лв. в зависимост от курса на долара към лева в деня на покупката)
Malchukov, Andrej and Andrew Spencer (eds.). 2011. The Oxford Handbook of Case. Oxford University Press (около 100,00 лв. в зависимост от курса на долара към лева в деня на покупката)
- доставка: около 10,00 лв. (в зависимост от курса на долара към лева в деня на покупката)
- копирна хартия А4, 80гр., 500л. (1 опаковка)

- Финансиране – закупуване на горепосочените издания (включително доставката им) и на необходимото количество хартия за печат на предварително генерираната информация и отстраняването на грешки; заплащане труда на типолога по проекта (1 лв. на човекочас)

Финансово описание на проекта:

Финансовото осигуряване на проекта е предвидено в няколко плана:
- трудово осигуряване (заплащане на извършваните дейности по изготвяне на авторски материали, експертна оценка на езиковия инструмент, типологизация на данните и моделирането им, за да бъдат те приведени в съответствие с изискванията на CLLD и сродните му проекти и съответно да бъдат в полза на научната общност) – общо 350 човекочаса – 350 лв.
- закупуване и доставка на научна литература – 180 лв.
- закупуване на копирна хартия А4, 80гр., 500л. – 6 лв.
ОБЩО: 536 лв.

Партньори на проекта:

Настоящият проект търси пълно финансиране. Библиотечно-информационният център по англицистика и американистика предоставя безвъзмезден достъп до научните издания в архива си на работещите по проекта (това важи и за електронните издания, с които е снабден центърът).