Описание на проекта

Описание на проекта:

Комитетът по професионален обмен (SCOPE), който е част от Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) дава възможност на студентите по медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други държави по света.
SCOPE се занимава с осигуряването на участие в едномесечен професионален стаж за студенти, които са завършили предклиничната част от своето обучение по медицина. Стажът се кара в предварително определени и утвърдени болнични отделения и клиники. По време на обмена студентът извършва практическа дейност в отделението, запознава се с работата с пациенти, наблюдава оперативни и неоперативни манипулации и получава теоретични и практически наставления и насоки от отговорния за него практикуващ лекар – специалист.
През свободното време от стажа, когато е извън болничното отделение, студентът има възможност да опознае населеното място, в което е на обмен, да участва в различни социални програми, организирани от локалния комитет по професионален обмен, да изгради здрави връзки и контакти с останалите обменници.

Цели на проекта:

Целите на проекта са:

• Осигуряване на възможност за пълноценно участие на представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в програма на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) за професионални обмени.
• Разширяване на знанията и уменията и запознаване с нови и различни медицински практики на нашите студенти.
• Повишаване на конкурентноспособността на студентите ни във всякакъв аспект дори и в световен мащаб.
• Затвърждаване на имиджа на Софийския университет, като място, което дава неограниченни възможности за личностно и професионално развитие на своите студенти.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът трябва да изпълни, включват:

• Преминаване на участника през 30-дневна обучителна програма, състояща се от теоретична и практическа част, които ще бъдат проведени от едни от най-добрите бразилски специалисти в областта на пластичната хирургия.
• Създаване на ценни контакти и обмяна на опит с колеги от цял свят и професионалисти в областта, чрез което се засилва междукултурното общуване, разбиране и единство сред студентите по медицина в световен мащаб.
• Популяризиране на постиженията на медицината и новостите в областта на хирургията в Софийския университет и чрез Асоциацията на студентите по медицина в България - из цялата страна.

Целева група:

Кристина Валериева Кръстева, студент по медицина, IVкурс, Фак. № 70 355
Целевата група на проекта са и всички студенти от Медицински факултет, както и всички млади хора от цял свят с интерес в тази област, с които бихме работили на следващи национални и международни конгреси, обучения и конференции.

График на проекта:

Професионалният обмен ще се състои от 31 юли до 1 септември 2018 година в болницата Conjunto Hospitalar Regional de Sorocaba - град Sorocaba, Бразилия.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси, покриващи пътни разходи и такса за обмен.

Финансово описание на проекта:

Такса за обмен – 300лв.
Самолетни билети

Партньори на проекта:

Няма

Файлове: