Описание на проекта

Описание на проекта:

В контекста на съвременните изследвания посветени на проблематиката на жените, женските движения и мястото и влиянието на „нежния пол“ в/върху различни сфери от обществения живот, съвсем адекватно звучи един опит за изследване, анализиране и оценка на мястото на жените в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през всичките години и във всички форми на съществуването му. Подходящата форма за такова изследване е съвместната екипна работа на колектив съставен от студенти в ОКС "Бакалавър" и ОНС "Доктор", така че едновременно да се представи историята на факултета на млади негови членове и да се изпробва изследователски метод, представляващ екипен подход към решаване на сравнително непозната научна задача/изследователско поле. Планираният резултат от подобно изследване е текст/публикация и изработване на изложба, която да бъде представена в рамките на годишните Климентови дни през месец ноември. Удачен момент е и честването на 130-годишнината от основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и предвижданите чествания и събития, които представлява подходяща среда за разкриване на една по-малко известна или поне по-слабо оценявана страна от живота на най-стария факултет в нашата Алма Матер.

Цели на проекта:

1. Основната цел на проекта е да разкрие, доколкото е възможно и наличната информация позволява, ролята и мястото на жените в живота и дейността на Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в цялата му 130-годишна история;
2. Специфична цел на проекта е да заостри вниманието върху мястото на жените и тяхната роля в една предимно и все още силно доминирана от мъже професионална среда със специфичните си консервативни традиции и нагласи;
3. Разкриване наличието или липсата на дискриминационни моменти в отношението към жените и техните професионални и научни постижения и достижения;
4. Специфична цел на проектния екип е издирването и представянето пред публика на първите във всяко отношение жени във факултета – първата студентка, първата аспирантка/докторантка, първата асистентка, първата жена-доцент, първата жена-професор, първата жена-декан и т.н.

Задачи на проекта:

1. Изследване и разкриване на мястото, ролята и приносите на жените в миналото и живота на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
2. Опит за разкриване на трудностите и спецификите при утвърждаване на жените като равноправни учени и преподаватели в институцията и колектива.

Целева група:

Студенти от СУ "Св. Климент Охридски" в различни ОКС и ОНС; преподаватели; широка публика от заинтересовани от миналото на най-старата академична институция в България.

График на проекта:

1. Формулиране на конкретни работни задачи - 1 месец (юни 2018)
2. Издирване на информация по основните теми от първични и вторични източници - 4 месеца (юни-септември 2018)
3. Систематизация на събраната информация - 3 месеца (август-октомври 2018)
4. Анализ на събраните данни - 2 месеца (септември-октомври 2018)
5. Подготовка и реализация на публикация и изложба - 2 месеца (окомври-ноември 2018)
6. Отчитане на проекта - 1 месец (декември 2018)

Необходими ресурси:

Човешки ресурс:
2 доброволци за работа по издирване на информация;
2 доброволци за работа по събиране на информация;
3 доброволци за работа по систематизиране на информация;
2 доброволци за работа по подбор и анализ на информация;
2 доброволци за изработка на проект за рекламни материали;
1 доброволец за дигитализиране на материали.
Материален ресурс:
копирни услуги
консумативи (тонер, хартия и др.)

Финансово описание на проекта:

1. Копирни услуги - 200 стр. х 0,25 лв. = 50 лв. (по ценоразпис от Централен държавен архив)
2. Дигитална обработка на цифровизирани обекти - 10 пана Х 15 изображения = 150 изображения х 5 лв./бр. = 750 лв.
2.1. Изработка на рекламни материали (сключване на граждански договор за изработка на
художествена концепция и реализация на презентационни материали за нуждите на проекта):
- 500 книгоразделителя х 2 лв. = 1000 лв.
- 10 пана (70х100 см; PVC) х 50 лв = 500 лв.
3. Кетъринг - 250 лв. (от фирма, изпълняваща договор по ЗОП със СУ "Св. Климент Охридски")
ОБЩО (таван на разходите): 2550 лв.

Партньори на проекта:

Партньори: Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Държавна агенция "Архиви"

Файлове: