Описание на проекта

Описание на проекта:

Лятното училище по политически партии се провежда ежегодно от Европейския консорциум по политически изследвания и Центъра за изучаване на политически партии и демокрация. Тази година ще се проведе в Нотингам, Великобритания. Лектори ще бъдат водещите автори в сферата. Темите, които ще се разглеждат са изключително актуални за българския политически живот и за научното поле на катедра Политология. Научният ми ръководител доц. д-р Даниел Смилов силно препоръчва да взема участие във формата с оглед въвеждането на новостите по темата в България и качествено разработване на дисертацията ми. Като представителен орган на студентите и докторантите в СУ се надявам да оцените важността на участието ми в този проект.

Цели на проекта:

Целта на проекта да е да разшири полето на изследване на темата за кризата на политическите партии към различни страни в Европа включително България. Включването на България в темата е изключително важно, защото процесите в страната ни са специфични, а никой чуждестранен автор не ги познава в дълбочина. Участието ми като докторант от СУ ще допринесе за целите на проекта като включи университета ни в общо европейско изследване.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са свързани с анализиране и установяване на причините за кризата на политическите партии. Всеки участник представя доклад като по този начин представя учебното заведение, което го изпраща. Лятното училище ще издаде сборник под егидата на Европейски консорциум за политически изследвания, най- престижният изследователски център в областта на политическите науки, който ще включва докладите на участниците. Присъствието ми в подобен формат ще включи докторант на СУ в едно от най- престижните европейски списания. По този начин катедра Политология и СУ ще повишат броя на публикациите си в чуждестранни издания. Ще бъдат въведени теми в България, които са слабо разработени и бъдещи докторанти ще имат възможността да работят върху тях.

Целева група:

Целевата група на проекта са докторанти от различни университети в европейските държави. По този начин биха се подобрили контактите с докторанти от Европа.

График на проекта:

Лятното училище се провежда от 9- 21 Септември 2018г. Превеждането на таксата за участие е до 10 Юни 2018г.

Необходими ресурси:

Необходимият ресурс за включване в лятното училище е заплащане на такса за участие и пътни разходи. Кандидатствам за подпомагане на финансовите параметри на проекта- пътни разходи и дневни разходи.

Финансово описание на проекта:

Таксата за участие е в размер на £750.

Партньори на проекта: