Описание на проекта

Описание на проекта:

Участието ми в Конференцията за млади слависти ще бъде отлична възможност да се срещна и обсъдя актуални проблеми от сферата на медийния език и стил с мои колеги от различни държави. Мнението и препоръките им, свързани с текста на доклада, ще бъдат приносни за дисертационния ми труд. Последващата публикация ще допринесе за изпълнението на зададените цели в учебния ми план и за успешното представяне на проблемите, които разглеждам в дисертацията си.

Цели на проекта:

1. Представяне на текста на доклада.
2. Обогатяване на знания в сферата на медийния език и стил.
3. Публикуване на текста на доклада.

Задачи на проекта:

1. Провокиране на дискусия, свързана с текста на доклада.
2. Обсъждане на проблеми, заложени в текста на доклада.
3. Създаване на контакти с колеги от други държави с цел съвместна дейност.
4. Обмяна на идеи и практики, свързани с различни подходи при работата с медийния език и стил.

Целева група:

Проектът е персонален с оглед на целите и задачите, заложени в него.

График на проекта:

8.05.2018 г. - отпътуване от София и пристигане в Будапеща
9.05.2018 г. - среща с колеги от университета "Лоранд Йотвьош"
10.05.2018 г. - участие в Конференцията
11.05.2018 г. - участие в събитие, организирано от университета "Лоранд Йотвьош"
12.05.2018 г. - отпътуване от Будапеща и пристигане в София

Необходими ресурси:

Финансови ресурси

Финансово описание на проекта:

1. Такса правоучастие: 5000 HUF/ 31.37 лв.
2. Настаняване: 4 нощувки в хостел на обща стойност 49.92 €/98.00 лв. (прилагам файл с резервацията)
3. Самолетни билети: закупени с лични средства
3.Дневни: 4 дена по 35€/ 68.45 лв. - 273.80 лв.
5. Общо: 403.17 лв.

Партньори на проекта:

1. Участието ми не е подкрепено от Катедрата, в която се обучавам, поради ограничения в бюджета. 2. Заради забавяне, свързано с получаването на поканата за Конференцията, нямах възможност да спазя сроковете за кандидатстване по проект "Докторантски център", който да финансира участието ми.

Файлове: