Описание на проекта

Описание на проекта:

Още от екипа, които обаче нямат регистрация в платформата:

Петър Господинов
Светлана Янкова
Илка Чечова
Емил Стефанов

Описание:

Проектът “Зелен университет” е инициатива на клуб за екология и устойчиво развитие UNECO и обхваща основните му дейности, свързани с и/или извършвани в СУ “Св. Климент Охридски”.

Проектът е насочен към въвеждането и популяризирането на добрите практики в областта на екологията по пътя на неформалното образование, личната ангажираност, доброволната работа, изкуството и възпитаването на иновативни и творчески подходи при решаването на социални и екологични казуси.

Цели на проекта:

Главната цел на проекта е устойчивото оползотворяване на ресурси. Едновременно с това целим повишаване на вниманието от страна на студенти, преподаватели, администрация към положителни практики, както и на осъзнаването на ролята на всеки един от нас в цикъла природа - ресурс - отпадък.

По този начин смятаме, че Софийски университет може да се превърне в един добър пример за обществото и да подтикне към цялостна промяна в посока нулеви отпадъци.

По-конкретно:
Провеждане на кампания за разделно събиране на отпадъците на територията на СУ:
- пластмаса, хартия и метал
- компостиране на органични отпадъци
- фасове
- специфични отпадъци (тонери, батерии, ел. крушки, електротехника и др.)
- включване на СУ към национална благотворителна кампания “Капачки в действие” или ‘’Bulgaria Cap Project’’

Провеждане на информационна кампания:
- публични лекции, събития, прожекции на екологични теми
- акции, популяризиращи идеята за нулеви отпадъци и ползите
- информационни материали за клуба, събитията, които организира и др.
- поддръжка на facebook страница, сайт и мейл листи за доброволци и членове
- свързване на заинтересованите в мрежа, съвместни действия, обмен

Задачи на проекта:

Кампания разделно събиране на отпадъците:
- позициониране на картонени кошчета за пластмаса, хартия и метал в сградите на Софийския университет - на този етап имаме зелена светлина за Ректората
- поставяне на информационни материали около кошчетата за “Пътят на отпадъка”, привличащи вниманието към правилната употреба на кошчетата
- проучване на възможностите за изграждане на съоръжения за компостиране в дворовете на кампусите, изработка и позициониране на компостери, поставяне на указателни табелки за тяхната употреба
- поставяне на контейнери за събиране на фасове
- поставяне на поне един брой контейнери за събиране на специфично оборудване (тонери, батерии и др.) за сграда
- проучване на възможностите за събиране и предаване на специфичен отпадък като осветителни тела, електротехника и др., поставяне на точки за събиране в сградите на университета (по една за сграда)
- поставяне на съдове за събиране на капачки и грижата за предаването им на координаторите на дарителската кампания (предстои избор между “Капачки в действие” и “Bulgaria Cap Project”)
- проучване на възможностите за създаване на прозрачен социално-екологичен фонд, захранващ се от приходи от продаден разделно събран отпадък - на по-далечен етап
- отчет на средствата, генерирани от академичното общество на СУ - отчетът се дава периодично за всяка дейност, за която клуб UNECO е поел ангажимент и която включва прозрачното управление на някакъв ресурс

Информационна кампания:
- насърчаване към използването на поставените съоръжения за разделно събиране чрез набор от визуални материали, общуване в интернет и на живо
- провеждане на публични събития: лекции и дискусии, прожекции на филми, посещения до инсталации за сепариране на отпадъци, работилници
- създаване на документален филм за работата по процеса на събиране и преработка на отпадъците
- провеждане на акции, провокиращи мисъл за отпадъка и за нашето участие в цикъла
- изработка и разпространение на рекламни и информационни материали сред студентите
- изграждане и поддръжка на сайт и мейл листи за доброволци и членове
- отчет за извършената дейност

Целева група:

Студентите, преподавателите, работещите, гостите в Софийски университет, всички, имащи досег със СУ. В крайна сметка - живущите в град София и обществото ни като цяло.

График на проекта:

април:
- позициониране на контейнери за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал и стъкло; специфично оборудване; фасове; капачки на територията на ректората; събиране на информация за процеса - хигиенистките, отпадъка, студентите, преподавателите
- начало на информационната кампания - провеждане на акции на територията на университета, разпространение на рекламни и инфо материали, набиране на доброволци и членове, поддръжка на фейсбук страницата
- провеждане на публична лекция за пътят на отпадъка, организиране на посещение на инсталация за сепариране + заснемане на процеса и направа на филм “Пътят на отпадъка”

май:
- продължаване на дейностите от април, обособяване на места за компостери, организиране на още публични лекции и прожекции на филми, провеждане на работилници и акции, следене на процеса и оптимизиране, събиране на обратна връзка

юни:
- отчет на дейността и закриващи събития

Необходими ресурси:

- подкрепа от Студентски съвет при разгласата и провеждането на наши събития

- публикуване на информация за инициативи на UNECO на сайта на Софийския университет, сайта на Студентски съвет, разпространение чрез различните комуникационни канали на СС

- предоставяне на зали за провеждане на различни мероприятия (публични лекции, дебати, срещи на клуба, обучения и др.)

- помощ при набирането на доброволци за отделните дейности на UNECO и за изграждането на мрежа, чрез която студенти, преподаватели и администрация от СУ лесно да се включват и да се създаде общност от активни хора

- осигуряване на домейн и хостинг за сайт на клуба

- отпечатване на хартиени материали (плакати, флаери, анкетни карти, информационни табелки и др.)

Финансово описание на проекта:

Предоставяне на услугите на университетската печатница за отпечатване на хартиени материали - плакати, анкетни карти, информационни табелки и др. (по възможност на рециклирана хартия):
- периодично отпечатване на плакати, приблизително по 50 бр. на месец (50лв. на месец), оповестяващи предстоящи събития на клуба

Партньори на проекта:

За Земята Еко Общност Time Heroes