Описание на проекта

Описание на проекта:

iGEM (International Genetically Engineered Machines) е най-голямото и престижно състезание по синтетична биология в света. Основната особеност в регламента му е изискването за изготвяне на реален научен проект от участниците. Изборът на тема за работа трябва да бъде направен по такъв начин, че получените резултати да имат реално приложение в практиката и по някакъв начин да подпомагат решаването на актуален обществен проблем. Благодарение на това, iGEM представлява един отличен старт за развитие на науката в България и насочването и в полза на обществото.
Разработвайки своя проект, участващите студенти придобиват безценен опит в различни области, като работа в реална лабораторна среда, усвояване на набор от умения в областта на генното инженерство, работа с високотехнологична и експериментална апаратура и запознаване с актуалните тенденции и научна литература.
Всеки iGEM отбор изготвя и провежда активна програма с редица научни семинари и презентации по водещи синтетично биологични теми. Провеждането им позволява на участниците да изградят своите презентационни умения. Най-важното качество, което се изгражда в студентите е работата в екип.
Задължително условие за участие в iGEM са множеството социални кампании. Чрез тях участниците популяризират науката и предават своя ентусиазъм на хора от всички възрастови групи. Миналогодишният отбор участва на множество подобни събития, като Sоfia Science Fest и Европейската Нощ на Учените, където бяха представени интерактивни биологични експерименти пред стотици заинтересовани зрители.
Финалът на състезанието се провежда ежегодно в Бостън, щата Масачузец (САЩ). Там всички отбори изнасят презентации и представят постери за разработените от тях научни проекти. На това събитие участниците имат уникалния шанс да се срещнат и запознаят със световно известни учени, нобелови лауреати, лидери от водещи световни компании и много други хора с интереси в различни научни области. Там е и мястото, където Софийски университет трябва да бъде представен достойно.
За трета поредна година, България има отбор-участник в iGEM, като Софийски университет отново има водещата роля и е представен от трима студенти – Микаела Станчева, Славена Тодорова, Ася Николова. Те ще се борят за единственото все още липсващо ни отличие – златен медал.
Досега, iGEM отборите успяха да постигнат много, благодарение на щедрата подкрепа на Студентски съвет на Софийски университет. Беше успешно разработен иновативен научен проект, базиран на наскоро откритата и набрала популярност система CRISPR/Cas9. Участвахме в голям брой събития (Аз, инженерът, Софийски фестивал на науката, FISSION фестивал на науката в Американски колеж, Европейска нощ на учените 2017 и др.), като на всяко от тях щандът и презентациите на отбора се радваха на голям интерес. Материалите, предоставени от iGEM, бяха използвани при изработването на две дипломни работи на студенти от Софийски университет, които бяха оценени с отлична оценка, а в момента още две дипломни работи са в процес на разработка. Интересни конструкти, създадени от iGEM лаборатории от цял свят, бяха изследвани от студентите от Биологически факултет на Софийски университет и най-обещаващите от тях бяха интегрирани в циклите с упражнения на четири специалности. Благодарение на това, оказаната до момента помощ от Студентски съвет допринесе за подобряване обучението на голям брой студенти. Също така, миналогодишният ни проект позволи да бъде елиминирана употребата на вредни лъчения и токсични химични мутагени по време на занятия в Биологически факултет. Така безопасността на учебния процес беше значително повишена, без от това да пострада качеството му.
Миналогодишният отбор успя да замине, да представи своя проект и да се завърне достойно в България със сребърно отличие благодарение на помощта на Студентски съвет на Софийски университет. Трябва да отбележим факта, че нашите студенти успяха да изместят колегите си от Harvard и MIT, което не е често срещано явление. Студентите ни показаха, че с цената на много труд, усилия и лишения може да се постигне крайната цел – по-будно младо научно общество. Техният успех беше мотивация за нас, новите участници, които с нетърпение очаквахме сформирането на тазгодишния отбор. Ние ще продължим тази добра за младите учени инициатива и ще надградим постигнатото, давайки тласък за реализацията на студентите на Софийски университет в България. При многобройните ни медийни участия, публични изяви и кампании, ще изкажем своите благодарности към Студентски съвет, както и ще представим нашата Алма матер в отлична светлина.

Цели на проекта:

- Подобряване предишните постижения на отбора и спечелване на възможно най-висок приз за България
- Обучаване на студенти от Биологически факултет до ниво конкурентноспособно на това на студенти от водещи световни образователни институции (Oxford, Cambridge, MIT, Harvard)
- Изготвяне и реализация на високотехнологичен и обществено значим научен проект в областта на ДНК диагностиката с водеща роля на студенти от Биологически факултет на Софийски университет
- Популяризиране на формата iGEM в България и затвърждаване българското участие в състезанието
- Зараждане на интерес към науката у повече млади хора и доказване, че има бъдеще в научната сфера и у нас
- Подобряване на учебния процес в Биологически факултет

Задачи на проекта:

- Сформиране на iGEM отбор на България за 2018-та година
- Намиране на спонсори
- Изготвяне и защита на проект в платформата "Диафанум"
- Регистрация на отбора
- Експериментална работа
- PR кампании
- Подготовка за представяне на проекта
- Регистриране за финалите в Бостън
- Представяне на проекта на финалите в Бостън
- Връщане в България и медийни участия

Целева група:

Отборът на iGEM Bulgaria за 2018-та година:
Микаела Красимирова Станчева - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10737
Славена Стефкова Тодорова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10665
Ася Асенова Николова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10748
Мария Динкова - Медицински университет София

График на проекта:

Предоставеният график за реалния научен проект за ДНК-базирана диагностика обхваща времето от 25.03 до 20.10.2018г. Всички дейности са така организирани, че учебната дейност на участващите студенти и останалите им задължения към Софийски университет да не пострада по никакъв начин. Дефинирани са междинни цели, позволяващи мониторинг на постигнатите резултати.

График на научния проект:
25.03 – 02.04 Изпити и интервюта за селектиране на отбора
02.04 – 05.05 Запознаване с небходимите технологии на теоретично ниво, дизайн на необходимите ДНК конструкти, набавяне на щамове, плазмиди и консумативи от различни локации
05.05 – 30.06 Провеждане на proof of principle експерименти за експресия и пречистване на Cas9 белтъци
Междинна цел 1 – успешна хетероложна експресия на Cas9
01.07 – 10.08 Клониране на gRNAs за регионите, включени в платформата ни за ДНК диагностика
Междинна цел 2 – успешен синтез и функционални тестове на активни gRNAs
11.08 – 31.08 Определяне на подходяща комбинация от валидираните gRNAs и синтезирането им в общ конструкт.
01.09 – 30.09 Тестване на потенциала на диагностичната ни система посредством различни експерименти; промотиране на новата система пред обществото.
Междинна цел 3 – успешна детекция на мутагенна ДНК секвенция
30.09 – 10.10 модифициране на части от iGEM регистъра (критерий за медал), подготовка за изпращане на генерираните от нас конструкти до общността (критерий за медал).
11.10 – 20.10 подготовка за презентацията в Бостън, изготвяне на постер с резултати, изнасяне на презентации в Биологически факултет на Софийски университет с подготвителна и промотираща цел

График на социалната кампания:
01.07 – 30.07 организиране на презентации за неспециалисти на тема генно инженерство и синтетична биология
01.09 – 30.09 Нощ на учените
20.09 – 20.10 ходене по училища
20.09 – 20.10 презентиране в университети (Софийски университет, МУ, ТУ и др.)

NB! Поради нецикличния характер на останалите социални и медийни прояви, в които отборът планира да участва/организира, задаване на точна времева рамка не е възможно.

Необходими ресурси:

Такса за регистрация на отбора = 5500 $ (8728,50 в български лева при курс 1,587 на БНБ)
ОБЩО: 8728,50 лв.

Осигурени ресурси:
Финанси за заплащане на таксата - 3000 лв. от спонсори на отбора
Лабораторни помещения – достъп до високотехнологична лаборатория, осигурена от БиоИнфоТех (София Тех Парк);
Високотехнологична апаратура, уникална за България – осигурена от БиоИнфоТех;
Човешки ресурс –трима студенти от Биологически факултет на Софийски университет участващи в отбора безвъзмездно; двама ръководители с докторски степени от Германия и Франция, подпомагащи отбора безвъзмездно;
ДНК конструкти – над 550 висококачествени генетични конструкта с най-различни приложения, останали от миналогодишния отбор
Синтез на ДНК конструкти – 2000 евро, предоставен от IDT
Молекулярно-биологични консумативи – осигурени от собствено финансиране на отбора.

NB! След състезанието Студентски съвет получава пълен достъп до конструктите и възможност да разпространява съдържанието ѝ сред всички желаещи студенти на Софийски университет.

Финансово описание на проекта:

Такса за регистриране на iGEM отбор - http://2018.igem.org/Competition/Registration

Партньори на проекта:

Questers Bulgaria Български фирми и организации: Биовет, София Тех Парк, “Аз, инженерът” ,Студентски съвет при Софийски университет Св. Климент Охридски, Софийски университет, Технически университет, Медицински университет Чуждестранни фирми и спонсори: Termo Fisher Scientific Медии: BNT, Nova TV, BiT, Bloomberg TV, БНР, вестник 24, списание Българска Наука и много други интернет сайтове и блогове.