Описание на проекта

Описание на проекта:

Сега проектът се представя за трети път пред Студентски съвет, след като вече е бил успешно защитаван и реализиран във Виена (с посещение на Българо-австрийското училище „Св.Св. Кирил и Методий“) и в Румъния (с посещение в българското училище към посолството на Република България в Румъния „Йордан Йовков“, гр. Букурещ)
През месец май се предвижда посещение в българското училище към посолството на Република България в Сърбия - "Любен Каравелов", Белград. Ще се проведат наблюдения на часове по български език и литература, разговори с учители и с ученици. Също така е предвидено и посещение на Посолството на Република България в Белгард по покана на г-н Юлиан Китипов.
Успешното реализиране на научния проект е от съществена важност, тъй като ще даде на студентите, участници в проекта, представа за нови контексти на изучаване на български език и литература; ще повиши тяхната мотивация да се занимават и занапред с проблемите на обучението по български език в чуждоезична среда – като майчин, първи, чужд.
Осъществяването на проекта и неговото финализиране са свързани със обобщаващ изследователски труд от страна на участвалите студенти.

Цели на проекта:

Да се изследват и изучават особеностите на обучението по български език и литература на територията на страни в ЕС – в училищна и европейска среда;
Предварително да се проучат исторически и културни факти, свързани с българската диаспора в Сърбия;
Да се направи съпоставка между обучението по български език в училище „Любен Каравелов“ - Белград (ученици с майчин български език) и ученици, обучаващи се в столични училища;
Да се проследи мотивацията на учениците;
Да се засили интересът на студентите в областта на преподаването на български език за чужденци;
Да се проведе методическо изследване, за да се обогати методическата подготовка на студентите.

Задачи на проекта:

Да се доразвият знанията и компетенциите на участниците в проекта в областта на методиката на преподаване на български език в чуждоезична среда чрез теренно проучване и практически опит.
Изследване и анализиране състоянието и спецификите на обучението по български език и литература в българското училище в Белград;
Изготвяне на база данни с материали, описващи от различни аспекти обучението по български език и литература;
Да се затвърдят отношенията между Софийския университет и училищата в чужбина – с цел сътрудничество и въздействие върху мотивацията, ангажираността и образованието на младежта.
Конструиране на теоретични и практикоприложни модели на преподаване/учене на български език в интеркултурна среда;
Изготвяне на предложения за методики за развиване на компетентност за общуване на български език в съответния контекст на използването му.
Ще бъде проучено състоянието на обучението по български език в друга страна на Европейския съюз (Сърбия). За тази цел е използвана базата данни на Асоциацията на българските училища в чужбина и са осъществени контакти с директори и учители в тези училища.

Целева група:

Студенти по Българска филология от Факултета по славянски филологии при Софийския унивверситет „Свети Климент Охридски“. Българското училище на територията на ЕС /в частност - Неделното училище в Белград/.

График на проекта:

- 13.05.2018г. - Отпътуване от гр. София (Централна автогара) за гр. Белград;
- 13.05.2018г. - Пристигане и настаняване. Посещение на следобедните занятия по БЕЛ в Неделното училище;
- 14.05.2018г. - Посещение на училище "Любен Каравелов" и провеждане теренни изследвания;
- 15.05.2018г. - Посещение в Посолството на Република България в Белград и среща със студенти и лектори от Лектората по български език, литература и култура;
- 16.05.2018г. - Отпътуване от Белград с нощния автобус и връщане в София;

Необходими ресурси:

1. Човешки - Студенти от Факултета по славянски филологии, които ще вземат активно участие в дейностите, предвидени по проекта. Двама преподаватели, които осъществява връзката между СУ "Св. Климент Охридски" и Посолството на Република България в Сърбия.
2. Финансови - за осъществяването на транспортни услуги и осигуряването на нощувки и дневни на участниците.

Финансово описание на проекта:

Във финансовата част на проекта са включени следните компоненти:
- нощувки: 3 нощувки по 18 euro x 8 души = 432 euro ~ 844,92 лв.
- транспортни услуги: 8 двупосочни билета по 88лв. = 704лв.
- дневни: 3 дена по 25 euro x 8 души = 600 euro ~ 1173,50лв.
*Обща сума на проекта: 2722,42лв.

Партньори на проекта:

Екипът, който организира проекта, няма партньори, с които да работи. Не получава и съфинансиране. До този момент, всички научни експедиции, които да се провели, са били финансирани от Студентски съвет към Софийски университет "Св. Климент Охридски".