Описание на проекта

Описание на проекта:

Идеята на проекта е да публикува авторски езикови бележки на студенти българисти и на студенти юристи. Бележките са разработвани през първия учебен семестър на учебната 2017/2018 г. и са одобрени за отпечатване след анонимно рецензиране. Публикуването им в самостоятелно книжно тяло показва творчески ангажимент на студентите и възможност за първи научни изяви. Самите езикови бележки са научни текстове, които по казват активното отношение на студентите към актуални езикови проблеми: от езика на интернет през речта на младите хора до езиковата агресия на политиците и журналистите. Предвижда се сборникът с езикови бележки да бъде двуезичен и да бъде разпространен във всички страни, в които се изучава български език.
Екип на проекта: Гергана Петрова, Димитър Симеонов

Цели на проекта:

1. Да се даде възможност на студентите да участват активно в научния процес не само като слушатели по време на лекции, а като млади специалисти, които имат ясно отношение по проблемите на езика.
2. Да се даде възможност за практически наблюдения върху динамиката на езиковите процеси. В езиковите бележки студентите обобщават концептуално теоритично наученото в аудиториите, но го пречупват през собствените си опит и наблюдения.
3. Изграждане на умение за публично представяне по научен проблем.
4. Възможност за популяризиране на идеята сред студенти и кандидат-студенти и за приобщаване на студенти и от други специалности, които имат интерес към съвременния български език.
5. Да се популяризира българистичната наука и отношението на младите хора към съвременния български език в България и в чужбина.

Задачи на проекта:

1. Да се съберат материалите.
2. Да се подредят тематично езиковите бележки.
3. Да се извърши коректорска и редакторска работа по текстовете.
4. Да бъдат преведени на английски език.
5. Да се извърши коректорска и редакторска работа по текстовете на английски език.
6. Да се организира среща с авторите на езиковите бележки за уточняване на техническите изисквания, мерките за предотвратяване на плагиятство, стандартите за цитиране в текст.
7. Публично представяне на проекта и на сборника с текстове.

Целева група:

Студенти от Факултета по славянски филологии - които да създадат проекта, както и тези, които ще имат достъп до текстовете след публикуването им. Освен студенти, магистранти и докторанти от Факултета също ще имат възмпожност да четат и да използват текстовете. Всички читатели, които посещават билиботека филологии, са от целевата група на проекта.
Екземпляри ще бъдат изпратени и във всички университети в страната, в които се изучава филология.
Кандидат-студентите също спадат към целевата група, като текстовете ще им служат като мотивация за бъдещи изяви.

График на проекта:

1. Да се съберат материалите - октомври 2017 - март 2018
2. Да се подредят тематично езиковите бележки - март 2018 г. - април 2018 г.
3. Да се извърши коректорска и редакторска работа по текстовете - април - май 2018 г.
4. Да бъдат преведени на английски език - април - май 2018 г.
5. Да се извърши коректорска и редакторска работа по текстовете на английски език - края на месец май, 2018 г.
6. Организационна среща за разписването на проекта - 02.04.2018 г.
7. Изискване на оферта от УИП - 02.04.2018 г.
8. Организационна среща с авторите - 15.04.2018 г.
9. Отпечатване на сборника - края на май - началото на юни, 2018 г.

Необходими ресурси:

1. Човешки - студентите, магистрантите и докторантите от Факултета по славянски филологии. Студентите, които създават текстовете и студентите, които ще разпишат и защитят проекта. Членовете на Студентски съвет при Софийски университет, които ще разгледат проекта. Кандидат-студентите, които ще имат достъп до текстовете.
2. Финансови ресурси - за да може да бъде отпечатан сборникът в 200 броя.

Финансово описание на проекта:

Параметри
Тираж – 200 бр.
Обем – 7,5 п.к. /250 с./
Формат 70/100/16

Цветност
Тяло – 1+1
Корица – 4+0

Хартия
Тяло – 90 гр. офсет
Твърда корица – 250 г хром – мат

Изискана е оферта от УИП.

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране на дейността.

Файлове: