Описание на проекта

Описание на проекта:

Още от основаването си до ден днешен, в Софийски университет намират място много и различни етноси. Циганският етнос е един от добре реализираните. За съжаление, информация, която представя ромите и тяхната реализация след завършването на своето висше образование няма.
Проектът предвижда да се намери и събере информация за най-успелите студенти на Софийски университет от циганския етнос от годините на основаването на университета до наши дни. Да се подготвят информационни материали за тях, заедно със снимков материал от техните постижения и успехи в професионален план. Също така да се вземат интервюта от настоящи професионалисти в различни области на науката, завършили Софийски университет.
Крайният резултат е книжно тяло със събрана и систематизирана информация за успехите на завършилите нашия университет.

Цели на проекта:

- Чрез проекта „Защото ромите избраха Софийски университет“, целим да популяризираме университета сред различните фондации и неправителствени организации, имащи отношение към малцинствата и по-специално, подсигуряващи продължаването на образованието на ромите във висши учебни заведения;
- Да популяризираме успехите на малцинството, с цел превенция на нарастващата маргинализация на тези общности;
- Да се противопоставим на нарастващата омраза.

Задачи на проекта:

Да събере информация за добре реализирани студенти - роми през годините от основаването на университета до наши дни и ги представи в книжен АЛБУМ.
Да се разкаже накратко историята на част от студентите. Как са стигнали до тук? Какви усилия са положили и през какво са преминали? Ще се разкаже съвсем накратко за тях с текст и снимки. Ще се започне с първият студент от ромски произход, като ще се включат истории на завършили и реализирали се роми, също така ще има и истории на студенти от различните курсове.

Целева група:

- Неправителствени организации, финансиращи висшето образование на студенти от малцинствата;
- Правителствени организации, занимаващи се с изследване на обществените нагласи /Национален статистически институт/;
- Студенти, преподаватели и други професионалисти, завършили Софийски университет и реализирани в своята професионална област;
- Българското общество.

График на проекта:

- Набиране на информация, вземане на интервюта, заснемане на хората и техните постижения.
Срок: 30.04.2018 г.
- Обработка на информацията.
Срок: 15.05.2018г.
- Систематизиране и изготвяне на дизайн на книжното тяло.
Срок: 30.05.2018г.
- Издаване на книжния продукт.
Срок: 30.06.2018г.

Необходими ресурси:

Материален ресурс:
- Техника за заснемане – 1 БР.
- Техника за звукозапис – 1 БР.
- Автомобил.
Човешки ресурс:
- 3-ма доброволци за набиране и систематизиране на информация.

Финансово описание на проекта:

Наем на техника
- Фотоапарат +обективи – 5 дни/40 лв. – 200 лв.
- Звукозаписващо у-во – 5 дни/10 лв. – 50лв.
Транспортни разходи:
София- Бургас – Варна – Русе – В. Търново – Видин - София
- Гориво – 1344км. х 8л/100км = 107,52 х 2,20 = 236,54 лв
- Нощувки – 5дни х 35лв. = 175 лв. х 2 души = 350
Командировачни:
6 дни х 20 лв/ден х 2 души = 240 лв.
Оформление и печат на книжно тяло:
– графичен дизайн – 350 лв.
- Текстообработка – 150 лв.
- Печат на 200 бр. – 8 лв./бр – 1600 лв. (ако има възможност да е в печатницата на СУ, цената ще бъде по-ниска)
Представяне на готовия Албум:
- Кетъринг – 350 лв.
- Наем зала – 150 лв. (при възможност от страна на СУ да я предостави, този разход отпада)
- Разпечатване на покани – 300 бр. х 1,20лв = 360 лв.
ОБЩО: 4 036,54 лв.

Партньори на проекта: