Описание на проекта

Описание на проекта:

За семинара
Чудиш се кое е умението, което отличава най-добрите мениджъри от останалите служители? Какви качества притежават успешните дипломати?
Умението да разпознаваме и управляваме собствените си емоции, както и емоциите на хората около нас е от решаващо значение в контекста на академичния свят, бизнеса, както и в личните отношения.
По време на семинара ще разберем какво всъщност означава Емоционална интелигентност, какво е въздействието й върху уменията ни за комуникация, вземане на решения и справяне с напрежението и стреса. Ще открием как да подобрим резултатите си и как да мотивираме себе си и хората, в обкръжаващата ни среда.
Семинарът се базира на най-актуалните модели и практики в бизнеса, които се прилагат в компаниите от Fortune 500.

За лектора
Александър Балабанов от Dynamix Lab е корпоративен треньор и лектор в областта на soft-skills, фокусиран върху развиването на ефективни и приложими комуникационни умения и управление на взаимоотношенията, емоционална и социална интелигентност, презентационни умения, резонантно и емоционално лидерство, креативност, работа в екип и др.
В тренингите си прилага интердисциплинарен подход, интегриращ най-актуалните достижения от бизнеса, науката и академичния свят като следва методологията на една от водещите консултантски компании във Великобритания, където през 2011г. е завършил и образованието си.

Цели на проекта:

- Насърчаване на неформалното образование и инициативи сред младежите за придобиване на нови умения за справяне с проблемите на заетостта
- Повишаване на капацитета на младите лидери в България
- Засилване на младежкия обмен и младежките неформални инициативи
- Стимулиране въвеждането на иновации в обществените процеси в България
- Повишаване на конкурентноспособността на младите хора в България

Задачи на проекта:

Да запълни празнотите в учебната програма чрез практическо обучение и симулационни задачи, изпълнени в екипна работа; развитие на умения от областта на невербалната комуникация. Запознаване от първа ръка с предизвикателствата пред ораторите и начините за преодоляването им.

Целева група:

Студенти, ОКС бакалавър от Юридически, Стопански и Философски факултет, както и Факултет по журналистика и масова комуникация.

График на проекта:

1-4.03.2018г. – Начало на проекта. Определяне на тема, дата, час и място на събитието (Тема: soft skills и емоционална интелигентност, Дата на семинара: 21.03.2018г., Час: 15ч., Място: Нова конферентна (огледална) зала, Ректорат).
5.03.2018г. – Разработване на концепцията и рекламната стратегия.
6-8.03.2018г. – Подготовка на рекламни материали.
9-20.03.2018г. – Популяризиране на проекта чрез различни видове информационни канали, главно – социални мрежи (facebook, instagram, tweeter).
16.03.2018г. – Интервю с гост-лектор Александър Балабанов.
21.03.2018г. 15ч. – Провеждане на семинара.
22.03.2018г. – Анкета до студентите за впечатления, коментари, която ще спомогне за формиране на крайните резултати от проведения семинар.
23.03.2018г. - Публикуване на резултатите на официалния сайт и страница във фейсбук на Студентски дипломатически клуб. Край на проекта.

Необходими ресурси:

-рекламни материали
-кетъринг
-доброволци от Студентски дипломатически клуб

Финансово описание на проекта:

-10бр. Плакати 1лв./бр.
-15.76лв. реклама във фейсбук за 5 дена
-162лв. Кетъринг с доставка
-50бр. Вода 0.5л 0.39лв./бр.
-24,76 – непредвидени разходи
Total cost: 230лв.

Партньори на проекта:

Партньори - Студентски дипломатически клуб при СУ "Св. Климент Охридски"