Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентската научна конференция към специалност Балканистика се организира ежегодно от СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Български и чуждестранни студенти и докторанти, предимно от балканските страни, вземат участие, като целта е обмяната на идеи, знания, мнения. Докладите са в областта на езикознанието, литературата, историята, културата и политиката, обвързани, разбира се, с проблеми от балканския регион. Конференцията е насочена предимно към студенти и докторанти, изучаващи филологически специалности, което позволява един международен обмен на информация и гледни точки и води до установяване на трайни контакти между възпитаниците на различни университети и специалности. На проведената през 2016 г. конференция по Балканистика, също финансирана от СС към СУ "Св. Кл. Охридски", събра малко над 50 участници от различни държави, вкл. и Еразъм студенти. Целта е тазгодишната конференция да продължи да поддържа и развива научния интерес сред студентите и докторантите.

Цели на проекта:

Обмен на академични знания в областта на хуманитаристиката.
Споделяне на научен опит между студенти и докторанти от различни държави.
Обсъждане на различни теми и проблеми от научната област на балканистиката.
Научни дискусии върху темите от докладите.
Представяне традициите на университета и специалността пред участниците от чуждестранни университети.
Събуждане и поддържане на научния интерес у студентите и докторантите.

Задачи на проекта:

Организиране и подготовка на конференцията от студентите, участници в проекта.
Разпространение на информация за конференцията в университети в страната и чужбина.
Подготвяне на визуализационни материали за научния форум (папки, грамоти, химикалки, плакати).
Установяване и поддържане на комуникация с желаещите да участват.
Посрещане и настаняване на одобрените участници.
Провеждане на научния форум.
Запознаване със съдържанието на докладите на участниците.
Дискусия върху представените разработки.
Селекция на докладите за публикации.

Целева група:

Студенти и докторанти в областта на балканските езици, литератури, култури и история; студенти и докторанти в областта на политологията и международните отношения.

График на проекта:

Разпространение на информацията за участие и приемане на кандидатурите за участие – 01.02.2016 г.-27.03.2016 г.
Осигуряване на техническата и материалната страна на конференцията (запазване на общежитие, осигуряване на кетъринг и визуализационни материали) – 25.04.2018 г. - 05.04.2018 г.
Посрещане и настаняване на участниците – 19.04.2018 г.
Провеждане на научната конференция – 20.04.2018 г.
Отпътуване на участниците – 21.04.2018 г.

Необходими ресурси:

Визуализационни материали: папки, химикалки, грамоти, плакати
Студетнско общежитие
Кетъринг

Финансово описание на проекта:

Визуализационни материали: папки, химикалки, грамоти, плакати, за 60 души (Университетско издателство и печатница) - 100 лв
Наем на студентски общежития за участниците в конференцията за 35 души за две нощувки на 19. и 20.04.2018 г. (Поделение Социално-битово обслужване) - 500 лв
Минерална вода 60 бр. (магазинна мрежа) - 30 лв
Кетъринг (кафе, храна, вино) за 50 души (фирма за кетъринг на СУ „Св. Кл. Охридски“ / по обявена обществена поръчка / ресторант Alma Mater) - 300 лв
Общо: 930 лв

*Сумите са приблизителни и е дадена максималната горна граница на разходите.

Партньори на проекта:

Няма.