Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетният студентски съвет (ФСС) при ФМИ е създаден на 01.XII.1999 г. и е един от пионерите в студентските организации на факултетно ниво след приемането на ЗВО от 1997 г., където за първи път се урежда статута на студентските организации. ФСС е организацията защитаваща и представляваща интересите на студентите и докторантите във ФМИ пред ръководство, администрация и други университетски структури. С цел успешно осъществяване дейността на съвета, обучението е насочено към новите членове, които представляват близо 50% от текущия състав. Идеята е те да бъдат запознати по-детайлно с работата на ФСС, добрите практики, които осъществява, и да им вдъхне увереност за по-голяма инициативност в бъдеще, която да спомогне разрастването на разпознаваемостта и престижа на факултета.

Цели на проекта:

Основните цели на обучението са да запознае новите членове с методологията на работа във Факултетния студентски съвет при ФМИ към Софийски университет "Св. Климент Охридски". Чрез изпълнението на проекта целим да сплотим така създадения колектив в една неформална обстановка, която предразполага за по-ефективната обмяна на опит и идеи между членовете. Обучението ще има за цел да запознае по-добре членовете със структурата на ФСС, СС и другите организации за студентско самоуправление, като ще наблегне върху приликите и раликите, ползите от тях, успешните и неуспешните практики, както и взаимното им сътрудничество. Друга основна идея е чрез изпълнение на програмата да се доразвият компетенциите на членовете на ФСС, техните умения да комуникират и създават успешни партньорства с други външни огранизации и представители на бизнеса, което е ключово за дейността на съвета.

Задачи на проекта:

Някои от задачите биват:
- презентация за структурата на ФСС и СС;
- интерактивни игри за сплотяване на колектива;
- представяне на Diaphanum и работата с платформата;
- обменяне на идеи и опит между членовете;
- представяне на предишна дейност и обсъждане на бъдещи планове за развитие.

Целева група:

Членове на ФСС при ФМИ.

График на проекта:

Представеният график обхваща датите 17-18 март 2018 г.

Ден 1:
- пътуване и настаняване
- презентации и тиймбилдинг игри
- обяд
- запозване с Diaphanum
- представяне на добри и лоши практики относно проектната дейност
- вечеря
Ден 2:
- закуска
- обменяне на опит и бъдещи идеи и feedback
- отпътуване

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси включват:
- престой
- дневни
- транспорт
- офис материали

Финансово описание на проекта:

Финансиране на престоя на студентите за 17-18.03.2018г. - 23 човека х 45лв/нощувка - 1035 лв
Дневни по 20 лв. на ден х 23 човека - 460
лв.
Транспорт - по Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде изготвена оферта за транспорта.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при СУ.