Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е за изменение и допълнение на нормативния акт на Министерски съвет ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.
Предложените промени в чл. 7, ал. 1 от ПМС № 90/2000 г., според които размерът на докторантската стипендия от 450 лв. става 500 лв., не отчитат променените икономически реалности. Размерът от 450 лв. на докторантската стипендия е определен през 2008 г., когато минималната работна заплата възлиза на 220 лв. Т.е. в последните десет години се наблюдава обезценяване на научния труд, отразяващо се в размера на докторантското възнаграждение. От 2 пъти над минималната заплата, днес то е дори по-ниско от нея. Нашата цел е повишаване на докторантската стипендия с оглед на съвременната икономическа ситуация в страната.

Цели на проекта:

Чрез съдействието на студентски съвет се надяваме да се свържем с останалите колеги докторанти от различните факултети на СУ "Св. Климент Охридски", с които заедно да определим и обосновем конкретни искания към държавата и начини за тяхното постигане, както и да апелираме за съдействие от академичния състав на университета.

Задачи на проекта:

Установяване на диалог между докторантите, научните звена и министерски съвет с цел реализирането на горе-посочените искания, т.е. нормално обезпечаване на научния труд.

Целева група:

Докторантите на Софийски университет

График на проекта:

Няма

Необходими ресурси:

Всички докторанти

Финансово описание на проекта:

Няма

Партньори на проекта:

Няма