Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът „Христоматия по българска литература от Освобождението до Втората световна война”, част І и част ІІ, представлява подготовката и издаването на две части с текстове върху българската литература, писани и отнасящи се до естетически тенденции и артфеномени в националната литература в периода от Освобождението до Първата световна война и в периода между двете световни войни.
Текстовете, които са избрани и включени в двете части на Христоматията, са пряко свързани с програмата на дисциплините „История на българската литература от Освобождението до Първата световна война” и „История на българската литература между двете световни войни”, изучавани от студентите в специалностите Българска филология (редовно и задочно обучение), Славянска филология, Балканистика, Руска филология във Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”.

Нуждата от подобно издание с всяка изминала година става все по-належаща. За това свидетелства все по-ясното желание на студентите да разполагат с подобен набор от важни за подготовката им текстове и желанието на нас, техните преподаватели, да им предложим валидна систематизация на основен материал, изискван при обучението им като бъдещи професионални филолози и в което обучение знанията по история на българската литература са фундаментални знания.
Поради характера си на фототипни издания, томовете на „Христоматия по българска литература от Освобождението до Втората световна война” притежават и библиофилска стойност и се вписват пряко в съхранението на българското културно и литературно наследство. Цел на изданията е и да принесат към отбелязването на предстоящата 130-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Цели на проекта:

Така изданията:
- ще бъде необходимо и ценно допълнение към излезлите през 2017 и 2018 г две части на учебника „История на българската литература от Освобождението до Първата световна война” на проф. Милена Кирова;
- ще дадат възможност на студентите безпрепрятствено да имат достъп до материали, които с всяка следваща година стават все по-трудно достъпни или вече не са достъпни за свободно ползване в библиотеките на Университета, и още по-трудно или направо неоткриваеми в други библиотеки;
- ще подпомогнат студентите от бакалавърските програми при подготовката им за държавния изпит;
- ще бъдат в помощ при обучението и подготовката на студенти-неспециалисти в магистърските програми на Факултета;
- ще има и чисто научна стойност доколкото, от една страна, такова издание ще се подготви за първи път (по дисциплините са писани учебници, но никога не са изготвяни христоматии), и от втора страна, в него ще бъдат включени текстове, една част от които никога не са били публикувани след първоначалната им публикация в периодичния печат.

Задачи на проекта:

Задачи на проекта:
1. Среща-дискусия за обсъждане на необходимостта да се отпечата Христоматията
2. Написване на проекта
3. Изискване на оферта от УИП за двете части
4. Среща на 09. 02 2018 г. – оформяне на проекта
5. Обсъждане на представяне на проекта
6. Защита на проекта
7. Съхраняване на книгите
8. Предоставяне на книги на библиотека Филологии

Етапи на работа:
1. Подбор на текстовете, които ще бъдат включени в част І и част ІІ на Христоматията
2. Издирването им в библиотеката на Университета, а при необходимост и в други библиотеки
3. Сканиране на избраните текстове
4. Обработка за включването им в издание
5. Предпечатна подготовка на част І и част ІІ
6. Отпечатване

Целева група:

Студенти от Факултета по славянски филологии, изучаващи дисциплините – „Българска литература от Освобождението до Първата световна война“, както и „Българска литература между двете световни войни“, в 3. и 4. курс. Текстовете, които ще бъдат поместени в Христоматията, са изключително трудни за откриване и дори и да има един екземпляр, откъдето могат да се вземат текстовете, в библиотеката отказват да предоставят възможността да се използват, с цел тяхното съхранение. Освен студенти, магистри и докторанти също ще имат възможността да използват текстовете, ако имат такова желание. Всички читатели, които посещават библиотека Филологии, както и Университетска библиотека, също са от целевата група на проекта.

График на проекта:

График за I част:
1. Среща-дискусия за обсъждане на необходимостта да се създаде Христоматията - 24.01.2018 г.
2. Написване на проекта – 27-28.01.20178 г.
3. Среща относно оформянето на проекта – 09.02.2018 г.
4. Обсъждане на важните точки, на които да се обърне внимание при представянето на проекта - 09.02.2018 г.
5. Среща преди заседанието на Управителен съвет на 22.02.2018 г. – в периода 19-21.01.2018 г.
6. Защита на проекта – 22.02.2018 г.
7. Обработка, събиране и оформяне на текстовете, които ще бъдат поместени в Христоматията – до края на месец април 2018 г.
8. Отпечатване на Христоматията – до края на юни 2018 г.
В началото на следващата академичната година всички, които искат да имат достъп до книгата - част I, да имат тази възможност и в упражненията по съответните две дисциплини. По време на упражненията студентите ще могат да виждат пред себе си текстовете, с които ще работят и така провеждането на съответното упражнение ще има по-добра ефективност и след това – резултатност.

График за II част:
1. Обработка, събиране и оформяне на текстовете, които ще бъдат поместени в Христоматията (II част) – до края на месец октомври 2018 г.
2. Отпечатване на Христоматията – до края на ноември 2018 г.

Необходими ресурси:

1. Човешки – студентите на Факултета по славянски филологии
2. Финансови ресурси - за да може да бъдат отпечатана Христоматията в 150 броя при първия тираж и 150 броя при втория тираж, тъй като ще се ползват в две дисциплини и ще има екземпляри в библиотека Филологии, както и в Университетска библиотека, за да може и извън часовете студентите да имат достъп до текстовете, за да могат да работят по тях и спокойно да се готвят за изпитите си, както и следващата година – за държавен изпит.

Финансово описание на проекта:

КАЛКУЛАЦИЯ

За отпечатване на: Христоматия

Параметри:
Тираж - 150 бр.
Формат: 70/100/16
Обем - 304 с., 19 пк

Цветност
Тяло – 1+1
Корица – 4+0
Хартия
Тяло – 80гр.офсет
Корица – твърда

Предпечат,довършителни процеси – 1543 лв.
Материали и консумативи – 649.04 лв.
ОБЩА СУМА – 2192.04 лв.

Обща сума на първата част на Христоматия – 2192.04 лв.
Обща сума на втората част на Христоматията – 2192.04 лв.
Обща сума: 4.384,08 лв.

Обработка и дигитализация на самите текстове от Университетска библиотека, които ще бъдат поместени в Христомтията: до 500 лв.

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране на дейността.