Описание на проекта

Описание на проекта:

По случай Международния ден на театъра, Театър-лаборатория “@лма @лтер” за тринадесета поредна година организира 24 часов нон-стоп театрален маратон. Това е един своеобразен театрално – социален експеримент, основан на базата на театъра, чиято основна цел е изграждането на трайни социални контакти, обмен на опит и познание между участниците и допринасяне за повишаването на културния статус на студентите от Софийски университет. Събитието ще започне на 24 март 2018 в 10:00 часа, в Лабораторията “@лма @лтер” и ще завърши в 10:00 часа на 25 март 2018.

В събитието ще участват предварително подбрани 100 души (общо актьори и публика), които няма да имат право да напускат пространствата на театъра в рамките на 24 часа.

По време на маратона ще се изиграят между 8 и 10 представления, ще се проведат множество интеракции и случвания с участниците. На финала на Маратона ще бъде предствено изцяло ново представление (текст, драматургия, хореография, изпълнение), което ще включва всички участници и ще бъде отрепетирано ексклузивно в рамите на 24 часа.

Ще бъдат осигурени храна, напитки, хигиенни материали.

Цели на проекта:

Социален експеримент. В съвременната действителност, когато технологиите, Интернет и все по-забързаното ежедневие дефрагментират обществото на малки групи от по двама-трима човека, истинско предизвикателство е да се опитаме да създадем общ културен продукт в рамките на група от 100 човека, в който технологиите да бъдат оставени на заден план.

Авторство, Оригиналност, Новаторство - участниците в събитието ще имат възможност да бъдат част от репетиционния процес, от случванията на всеки отделен спектакъл, ще им бъдат възлагани задачи, свързани с търсенията на драматургични решения и интерпретация на текстове. Основен момент в тези търсения са дискусиите, които ще се провеждат след всеки спектакъл.

Този театрален проект ще даде на човека-зрител възможността да споделят едно случване и една различна трактовка на класическия текст. Този своеобразен сблъсък на традиционното с неконвенционалното ще им представи съвсем различен поглед върху една дълбоко позната творба и ще им покаже нови неизследвани полета, както на ниво трактовка на текста, така и на ниво инсценизация. Именно в подобен контраст най-ярко се проявява авторското начало, с което ще бъде заразена и публиката и въвлечена в случването.

На базата на опита, който имаме от подобни събития (Студентските бракове на 8 декември, 24 часа нон-стоп театрален маратон), очакваме това да бъде най-голямото и атрактивно събитие, отбелязващо Международния ден на театъра в Столицата, със силен обществен отзвук. Очакваме широко медийно покритие на събитието.

Задачи на проекта:

Изготвяне на драматургичен материал, с който могат да боравят и да интерпретират на сцената 100 различни човека със различни социални характеристики и качества.

Изготвяне на програма на маратона, която включва не само представления и създаването на общ културен продукт, но и различни случвания, закачки, интеракции, които да държат интереса и активността на участниците.

Изготвяне на рекламна идентичност на събитието – плакати, програми, флаери.

Рекламна кампания, която да популяризира събитието в градска среда, за да има необходимия медиен отзвук и по този начини социалният експеримент и новият културен продукт да достигне до максимален брой хора.

Записване и подбор на участници с оглед избягването на критични ситуации по време на маратона, както и даването на едно по-пълно и разнообразно поле от автори.

Осигуряване на храна и напитки за участниците.

Целева група:

Пряко засегнати са 100 човека участници, предимно студенти, както от Софийски университет, така и от други университети, които ще участват в експеримента.

Косвено засегнати са всички студенти на Софийски университет, които имат достъп до театралния ресурс на "Алма Алтер" и които могат да станат част от случванията в ежедневните ни представления.

Косвено засегнати са потребителите на културен продукт в столицата, които в следствие на отразяването на събитието ще променят възгледите си за театралното случване и ще тръгнат по пътя на авторството в създаване на културните артефакти.

График на проекта:

17 -23 февруари - изготвяне на програмата и концепцията за Маратона, правила за участие

24 февруари - 2 март - изготвяне на визуална идентичност на рекламните материали

3 - 23 март - рекламна кампания, записване и подбор на кандидатите

10 - 18 март - уточняване на менюто за хранене по време на маратона (има ли вегетарианци, хора с алергии и т. н.)

17 февруари – 23 март - репетиции на представленията, включени в програмата за Маратона

24 – 25 март - ПРОВЕЖДАНЕ НА 24-ЧАСОВ ТЕАТРАЛЕН МАРАТОН

Необходими ресурси:

Необходимият човешки ресурс за организацията на събитието е от 30 човека, които както участват в представленията, в случванията и създаването на културни артефакти, така и поемат организационната част - настаняване, почистване, осигуряване на комфорт на участниците, логистика, заснемане и монтаж на маратона.

Минималният финансов ресурс, който включва храната и напитките за 100 човека, както и отпечатването на рекламните материали е 1706.4 лв., по тарифи на ресторант “Алма Алтер“ и „Серпентина“ - агенцията, с която Университета работи по обществени поръчки.

Информационният ресурс, който ни е необходим, е отразяване на събитието на сайта на Университета, както и използването на отдел Информация и връзки с обществеността за популяризиране сред медиите. Бихме искали отделът да съдейства с организирането на пресконференция седмица преди маратона.

Рекламните материали необходими за маратона са 100 плаката и 200 брошури и 500 флаери.

Времевият ресурс е в рамките на 17 февруари – 25 март.

Финансово описание на проекта:

1. Храна и напитки за 24 часа
Вечеря 8,45 лв. х 100 845 лв.
Обяд 7,85 лв. х 100 785 лв.
Закуска 1,50 лв. х 100 150 лв.
Субтотал: 1780 лв.
*Изготвена оферта от ресторант „Алма Матер“, поделение „Социално-битово Обслужване“

2. Рекламни материали
Изработка на плакати А3, 200 броя 200 лв.
Изработка на флаери А4, 500 броя 328 лв.
Субтотал: 528 лв.
*Според офертата на УНИВЕРСИТЕТСКОТО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОБЩО: 2 308 лв.

Партньори на проекта:

Файлове: