Описание на проекта

Описание на проекта:

Идея на проекта:
Идеята на проекта се базира на вдъхновение, знания и опит натрупани в 45 годишното съществуване на Националния научен експедиционен клуб, както и от интереса и вниманието отделяно от Европейския съюз и ЮНЕСКО към страните от Югоизточна Европа.
Основният източник на идеята е резултат от професионалната социализация в областта на изследването, върху наблюденията, базирани на провежданите от Клуба експедиции на терена в страната и чужбина и върху теоретични основания, базирани на научното ръководство на ННЕК от изтъкнати български учени и специалисти. Принос имат и публикувани в (скорошната) научна литература и журналистика, документи на международни правителствени и неправителствени организации материали с високи качество и уместност. В много случаи идеята се основава на външни фактори и мълчаливо познание, на широката дискусия на членовете на клуба по съществени проблеми на страната и света.
В последно време се наблюдават все повече дискусии относно културната идентичност, защитата на собствената култура и мултикултурализма в други страни. Един от начините да говорим и да научим за нашата културна идентичност е да видим и опознаем културното наследство не само на нашата нация и култура. За съжаление по-голямата част от младите хора нямат навици да ходят, да опознават и да научат за своето и чуждо културно наследство, паметници и всичко, което са оставили дедите ни.
Виждаме един от проблемите на този факт, че представянето на културното наследство не е толкова интересно за младите хора, тъй като се счита отговорност и запазен периметър единствено на държавните органи. Информации и презентации за паметниците във всяка страна се извършват предимно от възрастни и наистина образовани възрастни в тази област. А младите хора не знаят, че могат да разберат по-добре културата, културните различия и ценностите на всяка друга страна, когато се запознаят по-добре с националното културно наследство.
Трябва да признаем и отдадем заслужаващо внимание на общностите, групите и в някои случаи индивидите, които играят важна роля в производството, опазването, поддържането и възстановяването на нематериалното културно наследство, като по този начин допринасят за обогатяването на културното разнообразие и човешкото творчество.
Проектът претендира да е съобразен и и има предвид необходимостта от повишаване на осведомеността, особено сред младите поколения, за значението на материалното и нематериалното културно наследство и за неговото запазването и увеличаване.
Отдава се необходимото значение за гарантиране зачитането на материалното и нематериалното културно наследство на засегнатите общности, групи и лица, повишаване на осведомеността на местно, национално и международно равнище за значението на културно наследство и за гарантиране на взаимното му оценяване, за осъществяване на международно сътрудничество и помощ.
Освен културни и исторически паметници приоритет ще бъдат събирането и документирането на нематериалното културно наследство на Западни Балкани. Проектът има за цел да изрази подкрепа и уважение към паметници и дейности, които приканват към размисъл за европейското културно разнообразие и за общите ценности в най-широк смисъл.
Нашата идея за проекта е да предадем на младежи от региона примера на ННЕК ЮНЕСКО за проучваяне, документиране, опазване и дигитализиране, в сътрудничество с националните и общински власти, на български исторически паметници и културно наследство, да научим за културна идентичност и различия, да водим междукултурен диалог и на първо място: да обсъждаме и подготвяме дейности за по-добра промоция и да опознаем културното наследство на младите хора за младите хора, например с използване на цифрови технологии, снимане , документиране, реставрация и пр..
Ще използваме пример за опит на Националния научен експедиционен клуб който вече редица години организира научни експедиции на терена в страната и чужбина за проучване , документиране и дигитализиране на наследството ни като стари градове, народна архитектура, църкви, индустриални паметници, нематериално наследство Натрупания опит ще споделим на място с екип младежи, като подготвим дейности и документираме и дигитализираме паметници и дейности, характерни за всяка страна. Те могат да бъдат използвани в бъдеще в неформалното образование. Настоящата година 2018 е европейска година на културното наследство и това е също една от причините, защо бихме искали да организираме проект по тази тема.
Западни Балкани: минало и настояще на културния плурализъм
Балканите са по-скоро известни с лошо управление на разнообразието, отколкото със съжителството на народите, въпреки че и двете са част от историята му. Балканският полуостров обикновено се представя като граница и разграничителна линия от различни традиции - католицизма, християнската православие и исляма - и също така като област на проблематична взаимовръзка между различните етнически групи и народи от славянски, латински, угро-фински, гръцки и френски, турски произход. И все пак, тази смес от раси и вярвания, квалифицирани от мнозина като "експлозивни", се е появила през цялата история като доста хомогенен modus vivendi.
Кръг от култури
Отвъд официалния дискурс всекидневието на Балканите говори сам за себе си. Едно и същото ястие, макар и понякога с различни имена, се появява в сръбската, хърватската, босненската мюсюлманска, албанска, българска, гръцка или румънска гастрономия като свидетелство за дълъг културен обмен, практикуван въпреки религиозните, етническите или езиковите различия. Същите песни, (вероятно от еврейски или арменски произход), съставляват гръцко, българско, сръбско, босненско (босненски мюсюлмани), румънско и дори унгарско и украинско културно наследство.
През 2018 г. година на Европейското културно наследство ще стартира инициативата на ННЕК ЮНЕСКО"„Наследство и диалог, обединени в многообразието ", която ще бъде използвана като символ на единството за повишаване на осведомеността за значението на европейската култура и наследство и по-конкретно за региона на Западните Балкани.
Нашата идея е чрез културното наследство и историческите паметници като инструмент младежта в региона на Западните Балкани да узнава и разбира по-добрата културна идентичност на собствените и други страни. Инициативата ще подчертае ролята на културното и природно наследство през вековете като ключов аспект за насърчаване на чувството за колективна цел. Тя ще обедини разнообразни младежки общностни групи с различни култури, традиции и езици в единни и координирани действия за насърчаване на единството, докато празнува разнообразието на Европа. Целта на този проект е да даде възможност на младежи –студенти и млади специалисти да проучат дългия процес на присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз.
Проектът е от съществено значение за изпълнение на приоритетите на ЕС, ЮНЕСКО и вероятно на държавите-участнички.
1. Какво е ново и оригинално?
Младежки проект , осъществяван от младежи и предназначен за младежи, под ръководството на видни учени и специалисти в съответната област, общински, местни и държавни органи.
Напълно-възможно е в резултат на осъществените експедиции, по-време на проекта и в бъдеще, нови обекти на материалното и нематериалното наследство да бъдат предложени да бъдат вписани в списъците на ЮНЕСКО.

2. Каква е относителността ?
Подобен мащабен младежки проект обхващащ над 10 държави, членки и кандидат-членки на Европейския съюз в областта на културното наследство не е осъществявана в близките години.
Предвижда се уеднаквяване на научната документация и нейната дигитализация.

Цели на проекта:

Да повиши осведомеността сред младите хора, доброволците, местните общности и заинтересованите органи за необходимостта от защита и популяризиране на световното наследство
Включване на младите хора в опазването на световното наследство чрез конкретни проекти на терена;
Да се даде възможност на младите хора да получат умения, да научат основни техники за опазване и консервация и да повишат капацитета си като бъдещи отговорни членове на обществото за вземането на решения и глобално активни граждани;
Изграждане на устойчиво сътрудничество между организациите с нестопанска цел, управлението на обектите, общностите и властите;
Определяне на най-добрите практики и разработване на инструменти за неформално образование с цел улесняване на участието на заинтересованите страни в образованието за световно наследство;
Преодоляване на неравенството между половете във всички етапи на проекта и географското разнообразие сред обектите на световното наследство, където се провеждат експедициите.

Задачи на проекта:

1. Да насърчи културната идентичност на участващите страни чрез представяне на културно-историческото им наследство;
2. Да разберем културата и ценностите на участващите страни чрез възгледи в културната история ;
3. Насърчаване интересът на младите хора към културното наследство;
4. Разкриване и даване на пример за дейности за опознаване и популяризиране на културното наследство, които могат да се използват в бъдеще в неформалното образование;
5. Запознаване с европейските и световни ценности и активното гражданство чрез опазването и популяризирането на националното и световно културно наследство.

Целева група:

Целевите бенефициенти ще бъдат:
- над 150 младежи и научни работници, специалисти от университетите, музеите, местните власти и гражданското общество в страните на партньорите по проекта Западните Балкани , които ще участват в експедициите и ще се възползват от изграждането на капацитет в процеса на участие в разработване на планове и въпроси по издирване, опазване и съхранение на материалното и нематериалното културно наследство в съответните страни;
- други лица от държавите- партньора, чийто капацитет ще бъде използван при разработването на културна политика и план за опазване и управление на наследството;
- жителите на исторически центрове заедно с другите партньори, които ще се възползват от прилагането на съвместна пилотна културна инициатива;
- жителите на градовете и селата , чиято осведоменост ще бъде съдейства в областта на опазването на културното наследство и разнообразието в съответните страни.

График на проекта:

Началната точка за планиране на експедицията- разработване на план-програма.
17-25.02.2018г. Първият етап на организирането и осъществяването на проекта ще бъде проведен в България. На специална конференция ще бъдат поканени представители на университети от Западни Балкани, имащи отношение към опазване на културно-историческото наследство
1. Организиране на научна конференция в България с представители от университети и на специалисти от страните включени в проекта.
2. Изясняване целите на проекта и съгласуване на начините на подбор на младежите от различните страни за участие в проекта
3. Набелязване на елементи на нематериалното и материалното наследство за всяка страна които да се проучат, заснемат, и дигитализират от формираните младежки екипи
4. Изнасяне на лекции за организиране на експедиции
5. Привличане на младежта в проучване, документиране, опазване и съхранение на националното материално и нематериално културно наследство, и запознаване с материално и нематериално културно наследство на съседни страни в региона , в дух на взаимно разбирателство и зачитане на други култури
6. Изясняване на основни детайли по отношение осъществяването на съвместна експедиция в съответните страни.

01.04.2018 – 15.05.2018 Вторият етап от проекта предвижда български екип да посети всяка една от страните и съвместно с местен екип от младежи и научни ръководители да осъществи експедиция за проучване и документиране на по един паметник на културното или природно наследство и един обект на нематериалното наследство.
15.05.2018 – 30.06.2018 Трети етап от програмата е отчетност на проекта чрез разпечатване на получените кадри в процеса на дигитализация и визуализация и създаването на пътуваща изложба с начало в изложбено фоайе на Европейския парламент.

Необходими ресурси:

Човешки ресурс:
Научни ръководители на проекта от българска страна: 3 души в специалностите етнология, архитектура и история
Участници в експедициите: 12 студенти от профилите: История и археология, етнология, архитектура.
Материален ресурс:
Фотоапарати: 3 бр.
Видеокамери: 3 бр.
Аудиозаписващи у-ва: 3 бр.

Финансово описание на проекта:

Етап „Подготовка“
Дейности:
Среща на ръководителите от всяка държава в гр. София – 4 дни
УСЛУГА ЕД. СТОЙНОСТ КОЛИЧЕСТВО ОБЩА СТОЙНОСТ
1. ТРАНСПОРТ 500 лв. 9 души 4500 лв.
2. НАСТАНЯВАНЕ 100 лв. 9 души х 3 нощувки = 27 нощувки 2 700 лв.
3. ИЗХРАНВАНЕ 30 лв. 9 д. х 4 дни = 36 1 080 лв.
4. НАЕМ ЗАЛА 120 лв 3 дни 360 лв.
ОБЩО 8 640 лв,

Етап „Изпълнение“
УСЛУГА ЕД. СТОЙНОСТ КОЛИЧЕСТВО ОБЩА СТОЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО, НАУЧНО И ЛОГИСТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

1. НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 1 200 лв 1 1 200 лв.
2. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 1 000 лв. 1 1 000 лв.

ОБЩО 2 200 лв.
ТРАНСПОРТ
1. НАЕМ АВТОМОБИЛ 50 лв. 30 дни 1 500 лв.
2. ГОРИВО 2,45 лв./литър 900 литра 2 205 лв.
3. ТАКСИ, ВИНЕТКИ 200 лв. 1 200 лв.
4. ШОФЬОР 1 400 лв. 1 1 400 лв.
ОБЩО 5 305 лв.
НОЩУВКИ
1. АЛБАНИЯ 70 лв. 3 нощ. Х 6 души= 18 1260 лв.
2. БОСНА И ХЕЦЕГОВИНА 70 лв. 4 нощ. Х 6 души= 24 1 680 лв.
3. ГЪРЦИЯ 70 лв. 4 нощ. Х 6 души= 24 1 680 лв.
4. КОСОВО 70 лв. 3 нощ. Х 6 души= 18 1260 лв.
5. СЛОВЕНИЯ 70 лв. 3 нощ. Х 6 души= 18 1260 лв.
6. СЪРБИЯ 70 лв. 4 нощ. Х 6 души= 24 1 680 лв.
7. МАКЕДОНИЯ 70 лв. 3 нощ. Х 6 души= 18 1260 лв.
8. ХЪРВАТИЯ 70 лв. 3 нощ. Х 6 души= 18 1260 лв.
9. ЧЕРНА ГОРА 70 лв. 3 нощ. Х 6 души= 18 1260 лв.
ОБЩО 12 600 ЛВ
КОМАНДИРОВАЧНИ
/ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В ЧУЖБИНА НА МС/
1. АЛБАНИЯ 30 ЕВРО 6 души х 3 дни = 18 540 евро
2. БОСНА И ХЕЦЕГОВИНА 35 ЕВРО 6 души х 4 дни = 24 840 евро
3. ГЪРЦИЯ 35 ЕВРО 6 души х 4 дни = 24 840 евро
4. КОСОВО 30 ЕВРО 6 души х 3 дни = 18 540 евро
5. СЛОВЕНИЯ 35 ЕВРО 6 душих 3 дни = 18 630 евро
6. СЪРБИЯ 35 ЕВРО 6 души х 4 дни = 24 840 евро
7. МАКЕДОНИЯ 35 ЕВРО 6 души х 3 дни = 18 630 евро
8. ХЪРВАТИЯ 35 ЕВРО 6 души х 3 дни = 18 630 евро
9. ЧЕРНА ГОРА 30 ЕВРО 6 души х 3 дни = 18 540 евро
10. ОБЩО 6 030 евро/
11 758 лв..
НАЕМ ТЕХНИКА
1. ФОТОАПАРАТ „LUMIX” 30 лв./ ден 30 дни 900 лв.
2. КАМЕРА 4К 25 лв./ден 30 дни 700 лв.
3. ОБЩО 1 600лв.
ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТ
1. ФОТО ОБРАБОТКА 3 200 лв. 1 3200 лв
2. ТЕКСТООБРАБОТКА И ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 22 лв/ стр. 30 стр. 660 лв.
3. ПЕЧАТ НА ДВУЕЗИЧЕН СБОРНИК 12 лв./бр. 500 6 000 лв.
4. ПЕЧАТ НА КАРТИНИ 80 лв/бр 20 1 600 лв
ОБЩО 11 460 ЛВ.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 51 963 лв.

Партньори на проекта:

ФИНАНСИРАНЕ: 75 % Регионален център за опазване на нематериално културно наследство на страните от Югоизточна Европа към ЮНЕСКО ННЕК – ЮНЕСКО: 15 % Студентски съвет на СУ: 10 %