Описание на проекта

Описание на проекта:

На 14 май се чества Международният ден на астрономията. Софийският университет е най-престижното учебно заведение в България и вече повече от век разполага с действаща професионална обсерватория. Поради една или друга причина обаче, студентите от т.нар. STEM дисциплини (природни науки, технологии, инженерни дисциплини и математиката) не са достатъчно добре запознати с възможността да реализират себе си след бакалавърска степен в Университета. По този начин студентите са демотивирани от науката като цяло и често избират кариера в други области или напускат България.
За да се промени това, ние предлагаме ежегодното честване на Ден на астрономията (AstroSU), което да се проведе на 14 май в Софийската обсерватория в Борисовата градина. По време на събитието всички студенти и заинтересувана публика ще може да се запознае лично с достиженията на учените и преподаватели от СУ и да разбере за възможностите си за научно, академично и кариерно развитие след бакалавърска степен. Ще бъде показана и дейността на студенти от СУ (бакалаври, магистри и докторанти), която ще послужи като добър ролеви модел за подражание.
В резултат на изпълнението на проекта науката като цяло и астрономията в частност ще придобие положителна оценка в съзнанието на студентите, което ще засили мотивацията им за реализация в СУ и в България.
Планираната изработка на изложба пък ще превърне Софийската обсерватория в Център на знанието, в който студенти и гражданското общество ще могат да посещават редовно и да обсъждат различни теми, като част от Кръжока по Астрономия на катедра Астрономия. Подобна стъпка гарантира устойчивостта на проекта и неговото значение за създаване на общество на знанието с активното участие на младите хора.

Цели на проекта:

1. По време на събитието студентите от STEM дисциплините ще разберат повече за научната дейност на преподавателите във Физическия факултет като цяло и в частност на катедра Астрономия така, че да бъдат максимално добре информирани за възможностите за истинска и професионална подготовка в магистърска или докторантска степен. Това предоставя незаменим опит на студентите, който ще разшири възможностите им за кариерно и научно развитие. Подобна стъпка застъпва напълно точка 2.3. от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”: „Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието”.
2. Популяризиране на Кръжока по Астрономия на катедра Астрономия сред студените на СУ "Св. Климент Охридски" и учениците.
3. Превръщане на обсерваторията в едно по-уютно място.

Задачи на проекта:

- Реализация на цикъл лекции за научните постижение на катедра Астрономия
- Подготовка и изработка на изложба „Вижте откритията на катедра "Астрономия" към Физическия Факултет на СУ"
- Активна популяризационна кампания за провеждане на AstroSU: Ден на астрономията в СУ на 14 май 2016
- Организиране и провеждане на AstroSU: Ден на астрономията в СУ на 14 май с изложба „Вижте откритията на катедра "Астрономия" към Физическия Факултет на СУ“
- Изпълнение на дейности по гарантиране устойчивостта на проекта и неговото ежегодно мултиплициране

Целева група:

Студенти от Физическия факултет (ФзФ) на СУ, както и всички интересуващи се от астрономия студенти от СУ, както и ученици.

График на проекта:

Изработка на всички рекламни материали – до 30 април 2016
Изработка на лекции – април 2016
Изнасяне на част от лекциите предварително пред студенти и обща публика – на 16 април на Деня на отворените врати на ФзФ на СУ
Организиране и график за събитието – до 7 май 2016
Информационна кампания и разпространение на материалите – 7-13 май 2016
Провеждане на AstroSU: Ден на астрономията в СУ – 14 май 2016
Анализ на резултатите и изготвяне на доклад – в срок до 30 май 2016 г.
Изпращане на мейлинг лист към всички студенти, оставили имейла си, с благодарност и линкове към изнесените презентации с цел устойчивост на проекта – до 15 юни 2016 г.
Подготовка на следващият Ден на астрономията – от юни 2016 г.
Разпространение на резултатите от проекта – ежемесечно като част от редовния Кръжок по астрономия към катедра Астрономия – от септември 2016 г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са:
1. Рекламни плакати за събитието размер А3 (297х420) - 70 броя
2. Научнопопулярна изложба "Вижте откритията на катедра "Астрономия" към Физическия Факултет на СУ". Тя ще се състои от до 14 плаката размер А2 (420х594)
3. Рекламни календари А3 от по една страница - 100 броя. Ще служат за популяризация на дейността на Катедрата и целия Физически факултет пред медии и студенти.

Финансово описание на проекта:

Оферта от Серпентина:

1. 60 броя плаката А3 (плътно запълване*, 110 гр/м2 обикновена хартия)
Можем да им предложим 130-150 г хром мат.
Цена: 100.00 лв. общо. /с ДДС 120.00 лв/
2. 100 броя плаката А3 (50% запълване*, 110 гр/м2 обикновена хартия)
Можем да предложим 130-150 г хром мат.
Цена: 120.00 лв. общо /с ДДС 144.00 лв./
3. 14 броя плаката А2 (всеки плакат е различен, плътно запълване*, 140 гр/м2, гланцирана)
Гланцова хартия нямаме, имаме МАТ, който може да се ламинира.
при 150 гр. МАТ – 110,00 лв /с ДДС 132.00 лв./ ОБЩО ЗА 14 бр.
при 150 гр. МАТ + гланц ламинат – 180,00 лв /с ДДС 216.00/ ОБЩО ЗА 14 бр.

Общо: 480 лв.

Партньори на проекта:

сп. „Българска наука“ и Сдружение „Форум Демокрит“