Описание на проекта

Описание на проекта:

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ се нуждае от средства за промотиране на събитията, които организира. Събираният членски внос е недостатъчен, за да се финансират адекватно множество информационни кампании през годината, в резултат на което е налице по-слаба осведоменост сред целевите групи. Средствата ще послужат за разпечатване на по-голямо количество плакати с по-високо качество на изработка, които ще бъдат разпространени не само в университета, но и на други публични места. По този начин информационните материали ще достигнат по-голям кръг от хора и ще повишат посещаемостта и осведомеността на студентите и широката публика спрямо организираните от Клуб на юриста събития.

Цели на проекта:

Проектът цели :
– да подпомогне активната дейност на студентите от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“;
– да улесни студентите по право в откриването на информация за предстоящи лекции, дискусии, семинари, обучения, състезания, стажове и др.;
– да информира обществото за мащабната извънучебна дейност на студентите от Юридическия факултет.

Задачи на проекта:

Основните задачи на проекта ще бъдат свързани с разработване на подходящ план за пълното и ефикасно финансиране на информационните кампании на Клуб на юриста.

Целева група:

Целева група на проекта са студентите по право в Юридическия факултет, както и преподаватели и външни лица, които се интересуват от дейността на Клуба.

График на проекта:

От 20.11.2017г. до 01.12.2017г. - изработка на план за финансиране на събитията през годината, включващ предвидени и непредвидени разходи.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси включват:
– Плакати с различен размер.

Финансово описание на проекта:

350 лв. – за разпечатка на плакати, които да послужат за промотиране на събития на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“.

Партньори на проекта:

Няма.