Описание на проекта

Описание на проекта:

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” има дългогодишна традиция в навечерието на патронния празник на университета да организира Четения за млади изследователи. Тази деветнадесета поред година форумът Климентови четения ще събере студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, които ще представят свои разработки в областта на литературата, историята и изкуството. Климентови четения за млади изследователи ще се състоят на 22.11.2017 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. В конференцията участват студенти от бакалавърските и магистърските програми не само ва ФСлФ, но и на целия университет, а също и на редица други Университети, включително НХА. Климентовите четения за млади изследователи от 18 години е ценно събитие за всички замиващи се с медиавистика, защото освен, че се запознават с интересните и полезни разработки на своите колеги, е сцена, където много млади изследователи са бедютирали с доклад. Конференцията също е основно сплотяващо звено, където младите хора, имащи интерес в сферата на медиевистиката, правят ценни контакти с други свои колеги, като по този начин се оформят бъдещи взаимни научни проекти. Климентовите четения не са само конференция, а приятелски кръг от млади изследователи, подкрепящи се в научните си търсения и взаимно развиващи се.

Предвидени са плакати, реклама в социалните мрежи и медии и покана, качена на сайта на Софийския университет и на Факултета по славянски филологии. Опитът от предишните години показва, че е важно разработките да бъдат събирани в отделно издание. Ето защо тази година се предвижда също докладите да бъдат издадени в отделен сборник (може и в електронен вид).
За всеки участник в Четенията се предвижда както и подарък книга от Университетското издателство. А също така ще им бъде даден и сертификат за участие, с който всеки студент може да удостовери своята изява при кандидатстване за бъдещи научни проекти или стипендии .

Цели на проекта:

Основните цели са:
• да бъде дадена трибуна за изява на младите изследователи (студенти от бакалавърските и магистърските степени на обучение и докторанти) в областта на медиавистиката;
• да се формира едно общество от младите изследователи, които и занапред да продължават заниманията си в избраната от тях област;
• участниците да се запознаят с научните проекти и дейности на колегите си ;
• задълбочаване на знанията на участниците и на слушателите в областта на медиавистиката;

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са свързани изцяло с организацията на конференцията, а именно:
• Определена е датата и мястото на провеждане;
Създаване на покана и разпращането и до потенциалните участници, кактои качването и в различни интернет платформи (в срок до 1.10.2017 г.)
• Провеждане на организационна среща, на която да се определят темите на панелите и разпределението на лекторите, които са заявили участие.
Разпределяне по дни и по часове на лекциите и панелите в посочените часове ( в срок до 12.11.2017 г.)
• Да се изпрати изготвената програма до участниците; да се разпространи информацията сред студенти в други висши училища и да бъде качена информацията на страниците на Университета и на ФСлФ (в срок до 17.11.2017г.)
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията (в срок до 20.11.2017 г.);
Екип:
Организатори – Мария Антонова-Вапцарова (СУ), Десислава Узунова (СУ);
Модератори – Мария Антонова-Вапцарова (СУ), Десислава Узунова (СУ);

Целева група:

Събитието е насочено към студенти от бакалавърските и магистърските програми, докторанти, постдокторанти и млади учени.

График на проекта:

От 12.10 до 21.11.2017 г. да се изпълнят следните посочени задачи:
•Определена е датата за провеждането на конференцията; ангажирана е залата и е запазена в календара на университета – 22.11.2017г.;
•Разпространение на информация за провеждането на Четенията в социалните мрежи и на сайта на университета
• Да се проведе организационна среща, на която да се разпределят лекторите в тематични панели, които са подали заявки за участие, и да се изготви график за изнасянето на докладите: до 12 ноември, 2017г.;
• Да се изпрати потвърждение на заявилите участие (в срок до 6.11.2017 г.);
и им се изпрати след това изготвената програма (в срок до 19.11.2017 г.) ;
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията до 18 ноември, 2017г.;
• Потвърждение от всички поканени лектори и лица, участващи в панелите: до 18 ноември, 2017г.;
• Да се подготвят сертификати за участие на всички, изнасящи доклади;
• Да се разпечата програмата на конференцията и да се раздаде на всички присъстващи на събитието на 22 ноември, 2017г.;
•Подготовка на Заседателна зала 2, Ректорат;
• Провеждане на конференцията: на 22 ноември 2017г.;
• Да се изпрати заявка след събитието до всички участници да изпратят редактираните си доклади за публикация в сборника със статии от конференцията до 15 декември;

Необходими ресурси:

КЕТЪРИНГ
• Водa;
• Кафета;
• Чай;
• Сладки;
• Соленки;

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ БРОЙ
Плакати А3 10
Програма на конференцията – 40 бр;.
Свитък с резюмета – 30 бр.

ДРУГИ
Подарък книга от Университетското издателство за всеки участник – 30 бр.;
Сертификати – 30 бр.;
Ползване на услугите на редактор за изданието на сборника с доклади от конференцията;

Финансово описание на проекта:

КЕТЪРИНГ
• Водa
• Кафета
• Чай
• Сладки
• Соленки
За двете кафе паузи = 59 лв.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ БРОЙ
Плакати А3 5 5бр. (А3) х 3,50лв = 17,50лв
Програми 40 бр. х 0,40 ст. = 16,00лв
Свитък с резюмета 30 бр. х 1.00 лв. = 30,00лв

ДРУГИ
Подарък книга от Университетското издателство за всеки участник – 30 бр. – дарение УИ;
Сертификати – 30 бр. x 4 лв. = 120 лв.
Ползване на услугите на редактор за изданието на сборника с доклади от конференцията, предпечат, печат, материали и консумативи по изданието, електронно издание = 1606,29 лв.

По оферта на Алма Матер относно кетъринг
Рекламни материали и други: по оферта на УИП.

Общ бюджет: 1789.79 лв.

Партньори на проекта:

Няма предвидени партньори и съфинансиране. П.П. Не успях да прикача файловете с офертите, защото всеки път като ги качвах сайта даваше server error 500. Ако Ви интересуват, може да ми дадете имейл да ги изпратя. Поздрави, Мария