Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е свързан с участието в European Prison Regime Forum Workshop - събитие, организирано от Европейската организация на пенитенциарните и корекционни служби, съвместно с Пенитенциарната служба на Италия. Събитието има характера на дискусионен форум/ семинар, насочен изключително към представители на академичната общност, неправителствения сектор и публичните институции. Тазгодишното издание се фокусира върху актуалните въпроси на професионалното обучение, работата и реинтеграцията на затворниците, като темите ще бъдат представени през призмата на академичните изследвания и опита на пенитенциарните служители. Част от програмата на форума е и посещение на затвор, намиращ се в околностите на гр. Рим.

Цели на проекта:

Основните цели на проекта са:
- задълбочаване на познанията за научноизследователските методи, използвани в сферата на наказателноизпълнителното право;
- запознаване с европейски опит и добри практики, относими към професионалното обучение, работата и реинтеграцията на затворниците;
- установяване на контакти с представители на академични и други организации в Европа, работещи в сферата на наказателноизпълнителното право, с цел бъдещо сътрудничество, научен обмен и публикаци;
- повишаване на видимостта на научноизследователската работа на университета, посветена на наказателноизпълнителното право.

Задачи на проекта:

Целите на проекта ще бъдат изпълнение посредством:
- участие във всички сесии на European Prison Regime Forum Workshop - презентации, дискусии, споделяне на опит, теренни визити;
- установяване на контакти с представителите на различни академични, неправителствени и публични организации;
- споделяне на придобитите знания с колеги от катедра "Наказателноправни науки";
- използване на придобитите знания при подготовка на докторска дисертация на тема "Режим на изпълнение на наказанието лишаване от свобода".

Целева група:

Диляна Ангелова, зачислена в редовна докторантура по професионално направление "Наказателен процес" - Наказателноизпълнително право към катедра "Наказателноправни науки" на Юридически факултет

График на проекта:

Събитието ще се проведе в гр. Рим, Италия, от 21 до 24 ноември 2017 г.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за покриване на пътните разходи и разходите за настаняване в Рим, Италия за един човек.

Финансово описание на проекта:

Пътни разходи (самолетен билет София-Рим-София и летищен трансфер) = 140 евро
Разходи за настаняване в хотел в гр. Рим - 4 нощувки х 100 евро = 400 евро
Дневни пари - 4 х 30 евро = 120 евро
Общ бюджет: 660 евро

Партньори на проекта:

Файлове: