Описание на проекта

Описание на проекта:

Целта на проекта, е да запознае новоприетите студенти в Софийски университет с основните моменти от организацията в университета, неговото функциониране и звената, които действат в него.
И по-конкретно, създаването на информационен бюлетин, под формата на флаери и плакати, чрез които те да бъдат запознати с основните извори, от които могат да черпят информация относно университета и неговите факултети:
-сайтът на университета, където те могат да намират важна информация касаеща тяхното обучение, новини около различни предстоящи събития и т.н /https://www.uni-sofia.bg/;
-сайтовете на факултетите, в които различните студенти учат, в които те могат да търсят по-конкретно информация относно техните специалност и да се информират за учебните си програми, залегнатите предмети в техните програми и т.н;
-сайтът на студентския съвет, от който те могат да се информират за случващото се в университета и да се интересуват от дейностите, които вършат студентите, които ги представляват в студентския съвет /https://students.uni-sofia.bg/
-сайтът на общежитията, който касае мнозинството от студентите, от където то могат да си набавят важна информация относно тяхното пребиваване в общежитията на Софийски университет /https://uni-campus.net/;
-сайтът на университетската библиотека, от където те могат да се информират относно въпроси, касаещи ставането на читател в библиотеката, използването на библиотеката и нейните ресурси и т.н. /http://libsu.uni-sofia.bg/news.php/
-„отдел студенти“ на всеки факултет, респективно с номерата, към които те могат да се обръщат за информация, която лично ги касае;

Цели на проекта:

Осигуряване на нужната информация на новоприетите студенти, за да могат те да започнат уверено своето обучение и да имат по-лесен достъп до основната информация, която им е нужна в периода на тяхното следване.

Задачи на проекта:

За да се предостави горепосочената информация на новоприетите студенти най-ефективно, тя ще бъде синтезирана и представена по достъпен начин под формата на флаери и плакати.
Флаерите ще бъдат изработени преди започването на новата учебна година и ще се раздават по време на нейното откриване във всеки отделен факултет.
Плакатите също ще бъдат изработени преди започването на новата учебна година и ще бъдат разлепени във всички факултети и пред общежития на Софийски университет.

Целева група:

Всички новоприети студенти, от кандидатстудентска кампания 2017, в Софийски университет.

График на проекта:

I. Изработването на флаерите и плакатите трябва да бъде осъществено до края на месец септемрви.
Изработването им включва:
-събиране и синтезиране на нужната информация за създаването на информационния бюлетин /нужни ще бъдат около 1-2 дни/
-подготвянето на дизайн от агенцията, на която ще бъде възложена изработката на флаерите и плакатите /нужни ще бъдат от 2 до 6 работни дни/
-печатането на флаерите и плакатите /нужни ще бъдат от 3 до 6 работни дни/

II. Набирането на 10 човека (по един човек за всяка отделна сграда на факултетите /общо 10 на брой/), които ще раздават флаерите в деня на откриването на учебната година във всеки отделен факултет. Също така на 3-ма човека, ще бъде възложена задачата, да залепят плакатите на оказаните места, преди започването на учебната година.

III. След като всичко е разпечатано и хората са набрани, веднага материалите трябва да бъдат раздадени между събраните хора, които ще ги раздават, за да може организацията да върви динамично и да се избегнат спънки с разпределянето на флаерите по факултети, непосредствено преди предвидения ден за тяхното раздаване.

За организацията на целия проект и осъществяването му в срок се предвиждат от 6/7 до 12/13 дни.

Необходими ресурси:

Необходими ще бъдат финансови ресурси, за печатане на нужните материали за реализирането на проекта.
С финансовите ресурси ще се покрие и нуждата от човешки ресурси, които да раздават - флаерите и лепят - плакатите по оказания по-горе начин.

Финансово описание на проекта:

Новоприетите студенти в Софийски университет са над 5000. Предполага се, че от инициативата ще имат полза и не малко студенти от 2 курс. Поради това се предвижда печатането на 4000 броя флаери.
Предвижда се и печатането на 50 плаката, които ще бъдат разлепяни във и около факултетите (16 на брой), както и покрай общежитията на Софийски университет.

Ценовите рамки за изработването на материалите варират в зависимост от агенцията, използваните материали, срокът за изработка на материалите, срокът за изработване на дизайн, предпечатна подготовка и други. Нужният ресурс може да търпи промяна според сроковете, в които всички задачи трябва да бъдат изпълнени (създаването на дизайн; времето, за което флаерите трябва да бъдат изработени; евентуалната нужна от проверка на предоставения файл за изготвяне на флайерите /**същото важи и за плакатите/), поради което представям едни от най-конкурентите цени на пазара, в едни от затвърдените агенции в бранша. По-долу е дадена една финансова рамка, в която нужният ресурсът може да търпи промяна, основно в зависимост от спазването на графика за изпълнение на задачите, както и според по-горе споменатите фактори.

Нужни материали:
4000 флаери а6
50 плаката а2

Цени:
I. ФЛАЕРИ
- 207.6лв /цена само за флаер, без дизайн/ (( https://goo.gl/crWUsq )) – формат а6; двустранен цветен печат .
Изработка на дизайнът варира от 50 до 100лв.
- 240лв /цена само за изработка на флаер, без дизайн/ (( https://goo.gl/EsNyu2 )) – формат а6; двустранен цветен печат.
Изработка на дизайнът варира от 60 до 90лв - за флаер и от 100 до 200лв за изготвяне на дизайн за плакат.
- 360лв /цената включва изработката на флаери, както и техният дизайн/ (( https://goo.gl/t4Z4Fc )) - формат а6; двустранен печат.

II. ПЛАКАТИ
- 180лв /цена само за изработка на плакат, без дизайн/ (( https://goo.gl/f63EgQ )) - плакати размер а2 .
Изработка на дизайнът варира (50-100лв).
-150лв /цена само за изработката на плакат без дизайн// (( https://goo.gl/iMAJyu )) - плакати размер 50/70см.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПРИ ИЗРАБОТКАТА
- Проверка на файл преди печатане - 15лв за флайер/плакат

За изработката на 4000 флаери и 50 плаката нужната сума варира, според факторите упоменати по-горе, от 450лв до 650лв.

Предвидено е също така наемането на 10 човека, които да раздават флаерите по време на откриването на учебната година във всеки факултет. Заплащането на всеки човек ще бъде 20лв за деня.
Също така са предвидени 3-ма човека, които да разлепят плакатите на оказаните места; за това се предвижда заплащане също от 20лв на човек. В това заплащане са включени трудът, както и транспортните разходи, за предвижването между нужните дестинации((различните факултети и общежития)).
Нуждата от заплащането на човешкия ресурс идва от трудната задача, да се наберат поне 10 доброволци, които по време на откриването на учебната година да раздават материалите. Също така, при разлепянето на плакатите, дистанциите, които следва да бъдат покрити от факултет до факултет и от общежитие до общежитие, са съществено големи, което предполага по-големи усилия, както и наличие на транспортни разходи.

За заплащането на човешкия ресурс се предвиждат 260лв.

Така крайната сума, нужна за да се финансира проекта варира между 700 и 900лв.

Партньори на проекта: