Описание на проекта

Описание на проекта:

В края на театралния сезон 2016/2017, на 26 май по време на представление в театралната зала на Софийски университет имаше токов удар. Техническият отдел на Ректората в лицето на Кирил Борисов и Георги Арсов възстанови изгорелия бушон, но в последствие установи повреда, при която са изгорели последните два процесора от озвучителната система на залата. В последните две години качеството на звука при провежданите събития константно намаляваше, поради различни повреди на вече остарялата техника. Тази последна повреда обаче лиши напълно залата от звук. В последствие се наложи Технически отдел на Ректората да съдейства на Университетския театър, Културния център на Софийски университет, Геолого географски факултет, Факултета по начална и предучилищна педагогика и Студентски съвет, сваляйки озвучителна техника от Аулата, за да могат да се проведат някои от вече планираните събития. Това рязко намали броя на провежданите културни събития на територията на Университета, тъй като вече не беше възможно те да се провеждат паралелно в отделните зали.

Театралната зала на Софийски университет е построена през 2008 година с дарение на Посолството на Република Гърция в България. Залата е напълно дигитализирана, една от най-модерните на Балканския полуостров. 10 години обаче е период, в който озвучителната техника в залата е напълно амортизирана и има нужда от възстановяване.

В театралната зала на Софийски университет всяка година се провеждат:
160 театрални спектакъла и над 20 паратеартални акции – Международен фестивал „Алтер Его“, Бракове по любов“, „24 часа Театрален Маратон“ и т.н., организирани от театър-лаборатория „Алма Алтер“; 40 културни събития – концерти, представяния на книги и др, организирани от Културния център на Софийски университет; различни семинари, конференции, дни на свободното слово, фестивали, организирани от студентите на ГГФ, ФЖМК, ФНПП, ФС, ФКНФ, ИФ, ФП и др., събития на Студентски съвет, над 300 часа лекции към специалността „Авторски театър“, както и репетиции, и подготовка за представленията. Тоава е над 80 % от Културния живот на територията на Софийски университет, до който напълно безплатно имат достъп всички студенти на Университета.
Сезонът 2017/2018 година е от голямо значение, поради предстоящата 130 годишнина на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и 60 годишнината от създаването на Университетския театър.

Обръщаме се към Студентски съвет с молба за финансова подкрепа за възстановяване на озвучителната система на театралната зала. Поискани са три различни оферти от Forte Music, Stivox и Solo sound systems. От Solo sound systems предлагат най-добрите условия, като за посочената сума ще ремонтират усилвателите, озвучителните тела, миксерът Yamaha, ще закупят 2 броя звукови процесори, 2 броя басови тон колони и ще подобрят качествоно на звука, изграждайки нова озвучителна система, чрез преподреждане на съществуващите озвучителни тела, подменяйки амортизираните кабели, проектиране монтаж и настройка на звука. Това не само ще възстанови озвучителната система, но и ще даде възможност за професионално провеждане на музикалните събития в Театралната зала, което не е възможно в този момент.

Цели на проекта:

Запазване и обогатяване на културната програма на Софийски университет Театралната зала на Университета е домакин на студентите от всички факултети на Софийски университет, обединени от един и същи интерес – изследването, организирането, участието и достъпът до културни събития от различно естество с висока художествена стойност. Свободният вход на събитията привлича и студенти, които не са силно заинтересовани от културните процеси, но постепенно са въвлечени в културния живот на Университета от своите колеги.

Поддържане на имиджа на Софийски университет „ Св. Климент Охридски“. Софийски университет „Св Климент Охридски“ е стожер на българската култура и образование още от самото му създаване. Наличието на модерна дигитална театрална зала и организирането на международни театрални, литературни, езикови, музикални и кино фестивали, както и конференции е от съществено значение за запазването на имижда на Университета, както в Европа така и в международната система на висшето образование.

Повишаване на професионалната квалификация. Организацията и участието в голям брой културни събития дава възможност на студентите да натрупат практически опит в мениджмънта и маркетинга на културните процеси, което пряко засяга колегите от хуманитарните специалности.
Привличането на участници и нови публики в международен мащаб. Големият брой събития, провеждани в Театралната зала на Софийски университет и тяхното езиково и културно многообразие привличат студенти, членове на академичната общност и публики в международен мащаб. През изминалата година, отвъд Международния тетарален форум «Алтер Его», концертите и многоезиковите версии на представленията, в театралната зала по молба на различни факултети, започнаха да се провеждат представления, специално подготвени за гостите на различни международни конференции, сред които испанисти, славянисти, шекспироведи и др.

Задачи на проекта:

• Профилактика и ремонт на озвучителни тела.
• Профилактика и ремонт на усилватели.
• Закупуване на 2 броя звукови процесори.
• Профилактика и ремонт на миксер Yamaha.
• Изграждане на нова звукова система, чрез преместване на наличните озвучителни тела, проектиране, монтаж, кабели и настройка на звука.
• Закупуване на два броя басови тонколони.

Целева група:

25 000 студенти на Софийски университет, академичната общност, административния персонал на СУ, международни гости и граждани, всички които имат свободен достъп до културната програма, която се организира в Театралната зала на Софийски университет.

График на проекта:

График на проекта:
Сезонът на културните събития през 2017/2018 година започва с очните лекции на задочните студенти, а интензитетът му рязко се покачва с официалното откриване на учебната година през октомври. В този смисъл дейностите по проекта трябва да бъдат извършени възможно най-скоро. Solo sound system имат готовност да приключат с ремонтните дейности до 15 септември.

Необходими ресурси:

Технически лица, които да извършат профилактиката, ремонта и поректирането на озвучителната система.
2 броя звукови процесори, 2 броя басови тонколони, кабели.

Финансово описание на проекта:

Прилагаме оферти на три различни фирми, като сме избрали офертата с най-ниска стойност и най-добри показатели.
Профилактика и ремонт на озвучителни тела.
Профилактика и ремонт на усилватели.
Закупуване на звукови процесори 2бр.
Профилактика и ремонт на миксер Yamaha.
Изграждане на нова озвучителна система, чрез преместване на наличните озвучителни тела, проектиране, монтаж, кабели и настройка на звука.
Закупуване на два броя басови тонколони.
ОБЩО: 5 900 лв без ДДС
7 080 лв с ДДС

Партньори на проекта:

Партньори на проекта: За подкрепа на настоящия проект сме се обърнали към Културния Център на СУ.

Файлове: