Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на студенти от МФ на СУ във Втория общ конгрес на Европейските неонатални дружества (2nd Congress of joint European Neonatal Societies - jENS), 31.10.-04.11.2017г във Венеция, Италия.

В екипа на проекта участват:
1. Доц. Албена Георгиева Йорданова, дм, МФ, ръководител на проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС)
2. Владимир Пламенов Милов - студент по Медицина ІV курс в МФ, фак.№ 70381, член на проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС)
3. Димитър Емануилов Манойлов - студент по Медицина ІV курс в МФ, фак.№ 70368, член на проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС)

Участието в конференцията е свързано с представяне на получените резултати от проведените изследвания по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС). Темата на проекта е разработване на съвременни методи за ранна и бърза диагностика на неонатален респираторен дистрес синдром (НРДС) при рискови новородени деца.
Относителният дял на рисковите новородени деца в България прогресивно нараства и през 2015г. достига 11,4%. При тези деца рискът от смъртност е многократно по-висок в резултат на възникване на респираторни дисфункции. Неонаталният респираторен дистрес синдром (НРДС) е водещата причина за до 50% от смъртността при преждевременно родените деца у нас. Основните причини за развитието на НРДС са първичният дефицит и вторичната инактивация на алвеоларния сърфактант (АС). Досега белодробната зрялост се определя чрез изследване на клинични параметри и лабораторни анализи на АС в амниотична течност от бременни, както и на трахеални аспирати от самите деца. Вземането на тези проби се осъществява чрез инвазивни, травмиращи и болезнени процедури. Ето защо ранното диагностициране на респираторни дисфункции при рискови новородени деца налага разработването на нови методи с висока специфичност и информативност.

Целта на предложения проект е да се разработят съвременни методи за ранна, бърза и неинвазивна диагностика на белодробна зрялост при рискови новородени, което би спомогнало за избора на правилна стратегия за животоспасяваща сърфактант-терапия. За изпълнение на поставената цел за първи път чрез биохимични и биофизични методи ще бъдат изследвани проби от гастрални аспирати (ГА) на рискови новородени деца: недоносени с първичен сърфактант дефицит; деца, родени от многоплодна бременност; и деца след in vitro фертилизация. Биохимичните методи обхващат качествен и количествен анализ на ГА за съдържанието на определени маркерни фосфолипиди и специфични протеини за оценка на белодробната зрялост.

Цели на проекта:

Да се представят получените резултати на Втория общ конгрес на Европейските неонаталогични дружества, където да бъдат обсъдени с водещи специалисти в областта на неонатологията. Участието в конференцията ще бъде от голяма полза и за насочването на бъдещата работа на екипа по избраната тема, тъй като програмният период по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС) все още не е завършил.

За студентите Владимир и Димитър събитието ще спомогне за развитието на техните презентационни умения и за установяването на полезни контакти между тях и специалисти в областта. Конгресът ще спомогне и за популяризирането и утвърждаването на все още сравнително младия Медицински факултет към СУ, който за пръв път ще изпрати делегати на толкова голяма научно-клинична конференция по неонатология. Резултатите от изследванията по проекта са с висока научна и здравно-икономическа значимост и следва да бъдат предложени на вниманието на европейската неонатологична общност по време на форум с такова голямо значение като предстоящия.

Задачи на проекта:

Да се изготви научен постер с резюме на резултатите и проведените изследвания върху трахеални и гастрални аспирати от доносени и недоносени деца. Да се изготви презентация на изследванията и резултатите. Споменатите довършителни задачи ще бъдат изпълнени в срок до края на месец септември 2017г. Подготвените материали ще бъдат представени на постерните сесии на конференцията. Абстрактът на тема “In vitro analyses of gastric aspirates from preterm neonates after corticosteroid therapy” е одобрен от организационния комитет на конгреса под номер ID 805, в раздели неонатална пулмология, неонатално поддържане и ресусцитация.

Целева група:

Специалистите по неонатална пулмология, участващи в конгреса, както и всички делегати, имащи интерес и опит в областта на неонаталния респираторен дистрес синдром.

График на проекта:

Към прикачените документи е приложена пълната програма на Втория общ конгрес на Европейските неонатални дружества. Накратко програмата е следната:

31.10.17 – Церемония по откриване на конгреса; паралелни презентационни сесии.
01.11.17 – Паралелни презентационни сесии, включително секции Пулмология 1 и Ресусцитация.
02.11.17 – Паралелни презентационни сесии, включително Пулмология 2, Пулмология 3, Оксигенация на новороденото.
03.11.17 – Паралелни постерни сесии, включително Пулмология 4, Пулмология 5.
04.11.17 – Паралелни постерни сесии, включително Пулмология 6. Закриване на конференцията.

Материалите и презентациите по нашия проект ще бъдат представени на една от шестте сесии на тема Пулмология. Организационният комитет на конференцията ще уведоми екипа до края на месец август 2017г за това в кой от шестте панела ще се случи това.

Работата по проекта е извършена в периода от началото на януари 2017г до настоящия момент, като пробите от новородените се събират и предават неколкократно, след което се изследват по няколко специфични метода и получените данни се обработват статистически и се сравняват с натрупаните до момента. Студентите Владимир и Димитър участват в извършването на изследвания за съдържанието на фосфолипиди и белтъци в гастралните и трахеални аспирати от недоносени и доносени (контроли) новородени по методите на Лоури и Брадфорд.

Необходими ресурси:

За осъществяване на проекта е необходимо покриване на финансовите разноски по участието в конференцията на двамата студенти Владимир Милов и Димитър Манойлов. Участието включва пътуване по маршрута София-Венеция-София, регистрационна такса и пет конгресни дни.

Любезно молим Студентски съвет при СУ за максимално бърз отговор по възможност, за да може екипът да съгласува действията си с организационния комитет на конференцията.

Финансово описание на проекта:

1. Дневни: по 35 евро на ден на човек за петте дни на конференцията (за двамата студенти общо 350 евро).

2. Нощувки – срещу фактура: максимално до 130 евро на нощувка на човек за четири нощувки (за двамата студенти общо максимално до 1040 евро).

3. Пътни - срещу представени билети: разходи за пътуване с влак или автобус от и до летището на град Венеция, разходи за пътуване с градски транспорт в рамките на град Венеция (общо за двамата студенти до 60 евро).

4. Самолетни билети от и до Венеция: сумите се поемат по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС).

5. Такса за участие в конференцията: по 250 евро на участник; сумата се поема по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС).

Всички разходи на ръководителя на проекта, доц. д-р Албена Йорданова, ще бъдат поети по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС). Самолетните билети до и от Венеция, както и таксата за участие в конференцията на двамата студенти, Владимир Милов и Димитър Манойлов, ще бъдат покрити също по по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС).

Надяваме се Студентски съвет при СУ да поеме останалите разходи на двамата студенти Владимир и Димитър, а именно: дневни, разходи за нощувки и пътни разходи в границите на град Венеция. Общо това са: 1450 евро (или 2842 лв при фиксирания курс 1.96 лв за 1.00 евро). Останалите неизразходени средства по перата „нощувки“ и „пътни“ (недоказуемите с приложени документи) ще бъдат върнати на Студентски съвет.

Партньори на проекта:

Всички разходи на ръководителя на проекта, доц. д-р Албена Йорданова, ще бъдат поети по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС). Самолетните билети до и от Венеция, както и таксата за участие в конференцията на двамата студенти, Владимир Милов и Димитър Манойлов, ще бъдат покрити също по по проект № ДН03/16 към ФНИ, МОН (2769, НИС).

Файлове: