Описание на проекта

Описание на проекта:

Клуб Скорец съществува от близо 9 години в Биологическия факултет на СУ. Основната му цел е да надгражда биологичното образование и да мотивира студентите в научни, образователни и природозащитни теми.През годините клуба организира десетки експедиции, лекции, информационни и благотворителни щандове и други.Много от активните студенти в клуба, работят след завършването си в тематични организации и държавни институции. Работата ни е отразявана многократно в редица медии, което допринася за утвърждаване на имиджа на Университета като трибуна на активни и квалифицирани млади хора.
През последните години, една от важните дейности, осъществявана от студентите в клуба е изследването на биоразнообразието и заплахите за него в източната част на Софийското поле. В рамките на изминалата година този мониторинг е особено интензивен и се провежда минимум два пъти месечно с лични средста. Така, участващите студенти придобиват ценен опит за работа в екип, събиране и обработване на теренна информация. Събрани са ценни данни за сезонното присъствие и числеността на над 100 вида земноводни, влечуги, птици и бозайници, сред които много редки и застрашени видове. Отчитат се и се фотодокументират различни заплахи за биоразнообразието в района.

Цели на проекта:

Обогатяване знанията на студентите, чрез придобиване на умения за екипна работа, безценен теренен опит и обработване и представяне на научни данни. Акцентиране върху една от най-съществените теми на нашето съвремие - опазването на природата.
Периодично събиране на информация за видовото разнообразие и заплахите за конкретни видове в Източното Софийско поле, както и обработване на данните и представянето им на конференции.
Максимално обществено популяризиране на проекта.

Задачи на проекта:

Периодични посещения (два пъти в месеца) на избран маршрут в Източното Софийско поле и събиранена информация за видовото разнообразие и заплахите за природата в района
Обработване и анализ на данните в лабораторни условия и подготовка на научни и популярни статии законференции, списания, уебсайтове и др.
Създаване на Фейсбук страница за природното богатство на Софийското поле, поддържана от студентите, с цел популяризиране на проекта и на района на изследване.

Целева група:

Това са студентите от Биологически факултет:
Димитър Димитров – факултетен номер: 50611
Надежда Иванова – факултетен номер: 10770
Михаела Каменова – факултетен номер:10771
Марина Йорданова - факултетен номер: 50572

График на проекта:

Посещения два пъти месечно двупосочно по маршрут:

гр. София - Нови Хан
Нови Хан - Гара Елин Пелин
Гара Елин Пелин - Елин Пелин
Елин Пелин - Лесново
Лесново - Доганово
Доганово - яз. Огняново
Като датите са: всеки първи и трети петък от месеца

Необходими ресурси:

Ресурсите, от които се нуждаем: Командировъчни

Финансово описание на проекта:

Командировъчни разходи за 12 месеца, 2 посещения месечно за четирима участници - 1440 лева(10лв. дневни на човек= 40лв. + 20лв. гориво= 60лв. на посещение/ 60х2 посещения в месеца = 120х 12 месеца = 1440лв.
Обща сума: 1440лв.

Партньори на проекта: