Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е ориентиран към научно-практическото обучение на студентите-магистри от магистърската програма „Българско средновековие: държава, общество, култура“.
Изборът на тема е обусловен от факта, че паметниците на крепостното строителство в Източните Родопи са все още малко познати, както сред широките слоеве от обществото, така и в научните среди. Те само частично са били обект на изследване от археолози и историци, и тяхното значение остава недооценено. Едва в последните години се провеждат по-систематични проучвания в някои от тези обекти и се очаква тепърва разкриването на важна историческа информация, която да осветли редица неясни въпроси от политическата история на този регион. Крепостите са се намирали в граничната буферна зона между България и Византия и често са сменяли своята политическа принадлежност в десетилетията на войни и оспорване на господството над този регион. Поради благоприятното стечение на обстоятелствата тези отбранителни съоръжения са останали до днес запазени в добър вид и това ги прави подходящи за провеждане на обход и практически наблюдения за получаване на по-добра представа за състоянието на крепостното строителство, гражданската и църковната архитектура, материалната култура от периода ХІІ–ХІV в. в района на Източните Родопи

Цели на проекта:

- запознаване, проучване и документиране (фотографиране) на най-важните обекти в района на град Ивайловград от периода ХІІ–ХІV в. Предвидени за посещение при теренната експедиция са обектите: ЛЮТИЦА (при с. Рогозово), РОДОСТИЦА (при с. Хухла) и БЯЛГРАД (при с. Гугутка). Запознаване с историческите и археологически паметници от периода ХІІ–ХІV в. в града и неговата околност, както и в експозицията на Общинския исторически музей Ивайловград; консултации с местни изследователи, експерти и краеведи по въпроси, свързани с историята на проучване, консервацията и тяхното експониране; разискване на редица проблеми, отнасящи се до гражданската и църковна архитектура, отбранителните съоръжения, бита и материалната култура от епохата на Второто българско царство.
- подобряване на стандартните методи и модели на обучение, замяната им с интерактивни такива, интердисциплинарно обучение, както и активна практическа работа на колегите магистри с извори: писмени, археологически и др.;
- теренна работа – проследяване на историко-географските топоси и локализирането по места на срещащите се в изворите топоними, хидроними и др.;
- свързване и обработване на информация от различни по вид извори с оглед оценяването на значението на комплексния подход при изследванията по медиевистика

Задачи на проекта:

-да се даде тласък и насърчение за развитието на интердисциплинарните проучвания сред колегите, които се обучават със степен магистратура, с оглед на съвременните тенденции в развитието на медиевистиката
- да се развиват уменията на магистрите в работата с извори и чрез теренни проучвания
- да се обучават колегите в търсене на широки връзки между различни дисциплини на полето на научното изследване (история, археология, изкуствознание, историческа география, топонимия и др.), занимаващи се с реконсрукцията на средновековното миналото чрез инструментариума на едно съвременно интердисциплинарно проучване
- да се извърши историографски обзор и анализ на актуалното състояние на изследванията, свързани с фортификацията и отбранителните съоръжения от периода на Второто българско царство в района на Ивайловград.

Целева група:

Студентите от Магистърската програма „Българско средновековие: държава, общество, култура“:
1. Екатерина Красимирова Ангелова
2. Габриела Иванова Рангелова
3. Вени Петров Венев
4. Мариета Нешова Митова
5. Радослав Алексеев Радков
6. Наталия Борисова Грънчарова
7. Миглена Георгиева Куцовска
8. Юлиян Данаилов Тодоровски – студент-бакалавър, ИФ, ІV курс
9. Яна Михайлова Георгакиева – студент-бакалавър, ИФ, ІІ курс

График на проекта:

6.07. 2017 г.
 14:00 ч. - отпътуване от София
 19:00 ч. - пристигане в Ивайловград и настаняване
7.07. 2017 г.
 8.00 ч. - посещение на крепостта ЛЮТИЦА (при с. Рогозово)
 14.00 ч. – посещение на крепостта РОДОСТИЦА (при с. Хухла)
8.07. 2017 г.
 8.00 ч. - посещение на крепостта БЯЛГРАД (при с. Гугутка)
 12.00 ч. - запознаване с експозицията на Общинския исторически музей Ивайловград
 15.00 ч. – запознаване с историческото и археологическото културно наследство от Ивайловград и неговата околност от други исторически периоди: вила „Армира“, църквата "Св.Панталеймон" (с. Пелевун), църквата "Св.Св. Константин и Елена" (с. Долно Луково), могилата при с. Свирачи и др.

9.07. 2017 г.
 9.00 ч. – семинар с преподавателите от МП „Българско средновековие: държава, общество, култура“, експерти от Общинския исторически музей Ивайловград и краеведи по проблемите на крепостното строителство и отбранителните съоръжения, гражданската и църковната архитектура, материалната култура, топонимията и историческата география от периода на българското средновековие (ХІІ–ХІV в.) на територията на община Ивайловград.
 15.00 ч. – отпътуване за София
 21.00 ч. – пристигане в София

Необходими ресурси:

Необходим е финансов ресурс за обезпечаване на разходите по нощувките, както и средствата, нужни за храна и посещение на обектите, които са включени в семинарния изследователски формат.

Финансово описание на проекта:

Нощувки:
9 души Х 3 вечери Х 18 лв. = 486лв.
Дневни:
9 души Х 4 дни Х 20 лв. = 720 лв.

ОБЩО: 1206 лв.

Партньори на проекта:

Общинският исторически музей Ивайловград Съфинансиране от страна на участниците - пътуване с лични автомобили за разстоянието София–Ивайловград и посещението на обектите в района на град Ивайловград – покриване на горивото за сметка на участниците.

Файлове: