Описание на проекта

Описание на проекта:

Комитетът по професионален обмен (SCOPE), който е част от Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) дава възможност на студентите по медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други държави по света.
SCOPE се занимава с осигуряването на участие в едномесечен професионален стаж за студенти, които са завършили предклиничната част от своето обучение по медицина. Стажът се кара в предварително определени и утвърдени болнични отделения и клиники. По време на обмена студентът извършва практическа дейност в отделението, запознава се с работата с пациенти, наблюдава оперативни и неоперативни манипулации и получава теоретични и практически наставления и насоки от отговорния за него практикуващ лекар – специалист.
През свободното време от стажа, когато е извън болничното отделение, студентът има възможност да опознае населеното място, в което е на обмен, да участва в различни социални програми, организирани от локалния комитет по професионален обмен, да изгради здрави връзки и контакти с останалите обменници.

Цели на проекта:

Целите на проекта са:
• Осигуряване на възможност за пълноценно участие на представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в програма на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) за професионални обмени.
• Разширяване на знанията и уменията и запознаване с нови и различни медицински практики на нашите студенти.
• Повишаване на конкурентноспособността на студентите ни във всякакъв аспект дори и в световен мащаб.
• Затвърждаване на имиджа на Софийския университет, като място, което дава неограниченни възможности за личностно и професионално развитие на своите студенти.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът трябва да изпълни, включват:
• Преминаване на участника през 25-дневна обучителна програма, състояща се от теоретична и практическа част, които ще бъдат проведени от едни от най-добрите белгийски специалисти в областта на общата хирургия.
• Създаване на ценни контакти и обмяна на опит с колеги от цял свят и професионалисти в областта, чрез което се засилва междукултурното общуване, разбиране и единство сред студентите по медицина в световен мащаб.
• Популяризиране на постиженията на медицината и новостите в областта на хирургията в Софийския университет и чрез Асоциацията на студентите по медицина в България - из цялата страна.

Целева група:

Целевата група на проекта са всички студенти от Медицински факултет, както и всички млади хора от цял свят с интерес в тази област, с които бихме работили на следващи национални и международни конгреси, обучения и конференции.

График на проекта:

Професионалният обмен ще се състои от 14 август до 10 септември в най-добрата белгийска болница - Universitaire ziekenhuizen Leuven, град Льовен, Белгия.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси, покриващи пътни разходи.

Финансово описание на проекта:

Пътни (отиване и връщане) = 500 BGN

Партньори на проекта:

Файлове: