Описание на проекта

Описание на проекта:

Работата ми през последните години е свързана основно с мониторинг на бозайници и по-специално средни по размер хищници. Един от тези видове е и тема на дисертационния ми труд – дивата котка. Работила съм с различни методи – основно проучване чрез фотокапани, пробонабиране за генетични изследвания, краниометрия и др. Това са едни от най-модерните съвременни методи, които се използват в България.
Съществуват обаче редица други съвременни методи и подходи, които не се ползват у нас. Някои от тях са обвързани с необходимост от сериозен ресурс, което ги прави неприложими в практиките на студентите от Биологически факултет на Софийски Университет. Други обаче могат да бъдат успешно приложени и използването им да допринесе за повишаване на качеството на научните изследвания в България и в частност в Софийския Университет. Подобен род изследвания, позволяват да се проследи поведението на различни застрашени видове, а това е важна част от усилията за тяхното опазване. Особено голям проблем сред студентите е, че не познават съвременни методи за анализ на данни, което на първо място им пречи да планират правилно теренната работа, и на второ място да обработят събраните данни, така че да направят необходимите анализи и заключения.
Поради тази причина кандидатствах и бях приета в курс към Лятно училище за консервационна биология, което се организира от Катедрата по биологични приложения и технологии към Университета в Йоанина, Гърция (http://gss.bat.uoi.gr/). Програмата включва както практически занимания на терен за набиране на данни и проби, така и работа със съвременни програми за последващ анализ на събраните данни. Особен акцент се поставя върху статистическата обработка и приложението на получените данни за управление на застрашените и защитени видове. Към програмата е включен модул от теоретични и практически занимания с програмата R – съвременен статистически инструмент за обработка и анализ на разнообразни данни. Преподавателите в курса са учени с дългогодишен опит и множество научни трудове и публикации.
Вярвам, че по време на курса ще усвоя много нови знания и умения, които ще подпомогнат работата ми като зоолог, но освен това, ще мога да ги предам на колегите си от Биологически факултет. Планирам след приключване на курса (в началото на следващата учебна година) да проведа семинар или кратка поредица от теоретични (при възможност и практически) занятия, чрез която да запозная всички интересуващи се колеги с наученото. Това ще ни позволи да обогатим знанията и уменията си и ще ни даде възможност да прилагаме нови подходи в бъдещата си работа в България.

Цели на проекта:

Повишаване на квалификацията в областта на мониторинг на животински видове (по-специално бозайници) чрез прилагане на най-съвременни методи за събиране и анализ на данни и установяване на контакти с водещи специалисти.

Задачи на проекта:

Участие в Лятно училище за консервационна биология - обучителен курс за мониторинг на животни от различни групи и обработка на събраните данни чрез различни статистически методи и програми за анализ на данни, организиран от Катедрата по биологични приложения и технологии към Университета в Йоанина, Гърция.
Установяване на контакт с водещи специалисти в областта и други студенти и докторанти.
Запознаване с водещите тенденции и най-новите методи в мониторинга чрез теоретични и практически занятия.
Представяне на наученото пред студенти и преподаватели от Биологически факултет.

Целева група:

Студенти и преподаватели на Биологически факултет, Софийски Университет.

График на проекта:

До 22 – подготовка за участие в обучението;
23.06. – пътуване и настаняване
24.06.-07.07. – участие в предварителен курс по R и обучителен курс по консервационна биология
07-08.07. – връщане в България
Октомври - Ноември 2017 – организиране на кратки лекции или занятия със студенти и преподаватели от Билогически факултет, с цел представяне на усвоения материл от курса. При възможност демонстриране на наученото на терен при летните практики на студентите.

Необходими ресурси:

Нуждая се от финансов ресурс, който да покрие разходите ми за транспорт, дневни и такса за участие в курса.

Финансово описание на проекта:

370 EUR (723,66 лв.) – такса за участие в курса;
автобусни билети София – Солун – 40 лв
Солун – Йоанина – 31 EUR (60,63 лв)
автобусни билети Йоанина – Солун – 31 EUR (60,63 лв)
Солун – София – 40 лв.;
420 EUR (821,45 лв.) – командировъчни за 14 дни по европейски стандарт (30 EUR на ден).
Обща сума: 1746,37 лв.

Партньори на проекта:

Нямам предвидени партньори и съфинансиране.