Описание на проекта

Описание на проекта:

Учебната дисциплина История на българския книжовен език има уникалната възможност да проверява знанията на студентите българисти по всички лингвистични дисциплини. Тя им дава широтата на лингвистичната компетентност, защото проследява живота на езика и най-достоверно обобщава данните и състоянията на езиковите явления – анализира процеси, свързани с възникването им, разглежда развоя им през Възраждането и проследява тенденциите им до днес. Възрожденските текстове са неделима част от упражненията по история на книжовния език. Те са основата, върху която бъдещите българисти развиват предствата си за развоя на езика, както и за динамиката, през която преминават езиковите явления. В този смисъл текстът през Възраждането е свръхинформативен. Той е наситен с литературни, исторически, образователни и социокултурни послания и в същото време е точна и вярна картина на езиковия развой. Малка част от текстовете в книгата са представени освен с оригиналния си вариант и с нормализиран съвременен формат. Това дава възможност на студентите, които изпитват затруднения при анализа на текста, по-лесно да разчитат, да разбират и да се ориентират в спецификата на езиковите явления. Нормализираните текстове може да се използват от чужденци, от ученици и от всички, които проявяват интерес към Възраждането и неговите послания.

Цели на проекта:

Подборът на текстовете има за цел да обхване широк кръг явления и тенденции от развоя на книжовния език. А книгата има за цел да предостави на студенти, магистри и докторанти от Фалултета по славяснки филологии, текстове и анализи, свързани с възникванетои развоя им през Възраждането. Книгите ще се използват в упражненията по учебната дисциплина История на българския книжовен език, защото студентите неразполагат с тях. Така ще се улесни обучението им по дисциплината. Част от книгите ще бъдат дадени на библиотека Филологии, за да може всеки, които иска да има достъп до текстовете.

Задачи на проекта:

1.Среща-дискусия за обсъждане на необходимостта да се отпечат книгите
2.Написване на проекта
3.Обсъждане на предстставяне на проекта
4.Съхраняване на книгите
5.Предоставяне на книги на библиотека Филологии

Целева група:

Студенти от Факултета по славянски филологии - които да създадат проекта .Освен студенти,магистранти и докторанти също ще имат възможността да използват текстовете ианализите при необходимост. Всички читатали, които посещават билиботека филологии също са от целевата група на проекта.

График на проекта:

1.Среща-дискусия за обсъждане на необходимостта да се отпечат книгите - 22.05.2017
2. Написване на проекта и обсъждане на представянето - 25.05.2017
3. Получаванена книгитеи съхраняване - юли
В началото на академичната година всички, които искат да имат достъп до книгата, да имат тази възможност и в упражненията по дисциплината История на българския книжовен език да имат необходимите текстове за работа.

Необходими ресурси:

1. Човешки - студентите, магистрантите и докторантите от Факултета по славянски филологии
2. Финансови ресурси - за да може да бъдат отпечатани книгите в 100 броя

Финансово описание на проекта:

Параметри:
Тираж – 100 бр.
Формат – 70х100/16
Обем – 17 печ. коли (266 с.)
Цветност
Тяло – 8,5 печ. коли (1+1); 1 печ. к. (4+4)
Корица – 4+0
Хартия
Тяло – офсет 90 г
Облекло – 130 г мат
Подвързия №4, твърда
Печат, довършителни процеси 750 лв.
Материали, хартия, картон, консумативи 450 лв.
Общо:1200 лв.

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране на дейността.