Описание на проекта

Описание на проекта:

Целта е да се даде възможност на младите изследователи да публикуват своите научни приноси в областта на лингвистиката. Редколегията включва както студенти,така и утвърдени български и чуждестранни езиковеди.
Начин на подбор на студентите, които могат дапубликуват в списанието:
Ще има двама независими рецензенти, които ще четат написаните материали и двамата ще изготвят становище за допустимостта на текстовете.Така ще се отсеят най-добрите текстове и подбора ще бъде напълно справедлив.
Освен студенти,магистранти и докторанти също ще имат възможността да публикуват свои разработки и начуни трудове в областта лингвистиката.

Цели на проекта:

На по-късен етап списанието да бъде реферирано. Друга основна цел е студентите от целия Факултет да имат възможността да публикуват свои текстове и научни разработки в областта на лингвистиката. Много от младите изследователи пишат текстовете си,откриват важни за езика характеристики, но нямат възможността да ги публикуват и това да достигне до повече хора. Това списание дава точно тази възможност. Създаването на списанието ще провокира мотивацията и желнието на младите лингивисти и да изразяват публично научните си постижения. От друга страна, срещите, на които ще се дават съвети за оформянето на текст, който да бъде публикуван в списание, ще даде нужните познания на младите лингвисти как да оформят текстовете си и за в бъдеще.

Задачи на проекта:

1.Обявяване на възможността за писане и публикуване на текстове сред студентите във всички езиковедски курсове във Факултета
2.Подбор на рецензентите, които ще четат написаните материали и които ще изготвят становище за допустимостта на текстовете
3.Среща за обсъждане на текстовете
4.Редакция на одобрените текстове
5.Публикуване на текстовете

Целева група:

Студенти от Факултета по славянски филологии - в ред колегията на списанието ще бъдат 4-ма студенти, в списанието ще бъдат публикувани текстове на студенти от целия Факултет. Освен да създават собствени текстове, част от студентите ще взимат интервюта от видни и известни български автори.Освен студенти,магистранти и докторанти също ще имат възможността да публикуват свои разработки и начуни трудове в областта лингвистиката.

График на проекта:

1.Време, в което студентите да създадат текстовете си - до 15 юни
2. Време за редакция - до 30 юни
3.Време за отпечатване - до 20 юли

Необходими ресурси:

1. Човешки - студентите, магистрантите и докторантите от Факултета по славянски филологии, които да създават текстове, които да бъдат публикувани в списанието.
2. Финансови ресурси - за да може да бъде издадено списанието в 100 броя

Финансово описание на проекта:

Информация за списанието:
Печатна кола - 7,5
120 страници
Размер на списанието - 70/100/16 мм
Тираж - 100 бр.
Мека корица - мат
Хартия - 0+90 офсет
Оферта от УИП - изискана е оферта от УИП, очаква се да бъде предоставена по имейл.

Партньори на проекта:

Към момента няма партньори и съфинансиране на дейността.